Radioaktivitet i rein

Publisert av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet Lag rapport

Reinsdyr kan inneholde mye radioaktiv forurensning. Nivåene varierer mye både mellom områder og mellom år.

Fortsatt mye radioaktiv forurensning i rein

I deler av Norge er det fortsatt høye nivåer av det radioaktive stoffet cesium-137 i både villrein og tamrein etter Tsjernobyl-ulykken i 1986. Forurensningen er høyere i rein enn i andre hjortedyr. Det er store geografiske variasjoner og innholdet kan også variere mye fra år til år.

De høyeste cesium-137-nivåene finner vi i dag i rein fra beiteområdene nord i Trøndelag og sør i Nordland (tamrein), samt i fjellet i Sør-Norge (tam- og villrein). Rein fra Finnmark, hvor mesteparten av reinsdyrkjøttet i Norge produseres, inneholder forholdsvis lite radioaktiv forurensning.

De første årene etter ulykken avtok nivåene av radioaktivt cesium i reinsdyr forholdsvis raskt. Nå går nedgangen saktere. Overvåkningen av nivåene i utvalgte villreinstammer i Sør-Norge viser ingen tydelig nedgang de siste ti årene.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Reindriftsutøvere spesielt rammet

Stråling fra radioaktive stoffer kan øke risikoen for å utvikle kreft, og risikoen øker i takt med stråledosen. Derfor bør stråledosene holdes så lave som mulig.

Norge har grenseverdier og kostholdsråd for cesium-137 i mat til omsetning for å bidra til at stråledosene fra radioaktiv forurensning holdes lave.

For de aller fleste av oss, som spiser begrensede mengder reinsdyrkjøtt, vil stråledosen knyttet til reinsdyrkjøtt være svært lav. For enkelte grupper som spiser svært mye reinkjøtt – spesielt reindriftsutøvere, som tradisjonelt spiser store mengder – kan dette gi et vesentlig bidrag til stråledosen.

Forurensningen av reinkjøtt har hatt store konsekvenser for reindriftsnæringen i Norge fordi det i flere områder har vært nødvendig å gjøre omfattende tiltak for å få reinkjøttet under grenseverdien for omsetning. I flere områder er det bortsatt behov for tiltak.

Radioaktivt nedfall fra Tsjernobyl-ulykken

I april 1986 eksploderte en av reaktorene i kjernekraftverket i Tsjernobyl og radioaktiv forurensning ble spredt utover store deler av Europa. På grunn av vindretningen da ulykken skjedde, ble Norden hardt rammet.

Mange av de radioaktive stoffene som falt ned over Norge i 1986 er nå borte fra naturen, men cesium-137 har en halveringstid på 30 år og vil derfor være tilstede i flere tiår til. I naturlige økosystemer er forurensningen spesielt langvarig.

Forurensning i lav

Laven ble veldig forurenset etter det radioaktive nedfallet fra Tsjernobyl-ulykken i 1986. Siden reinsdyr spiser mye lav, førte dette til svært høye nivåer i enkelte områder i årene etter ulykken.

Laven i Norge inneholder ikke lenger like mye radioaktivt cesium, og bidrar til mindre forurensning i reinsdyr. I dag får reinen i seg like mye forurensning gjennom planter og sopp. Vi finner likevel fortsatt høyere cesium-137-nivåer i rein enn i andre hjortedyr.

De årlige variasjonene av cesium-137 i rein som vi ser i dag, skyldes forskjeller i beiteområder, beiteplanter og hvor god tilgangen på sopp er. Sopp tar generelt opp mer radioaktivt cesium fra jorden enn grønn vegetasjon. Er det mye sopp, blir nivåene høyere i dyrene.

Grenseverdier og overvåkning

Grenseverdier og kostholdsråd skal bidra til å begrense stråledosen til befolkningen. Fordi folk flest spiser kun små mengder reinkjøtt, er grenseverdien for radioaktivt cesium i reinkjøtt til omsetning høyere enn i de fleste andre matvarer. Det finnes egne kostholdsråd for de som spiser mye reinsdyrkjøtt eller sanker mye fra naturen i forurensede områder.

Grenseverdier for radioaktivt cesium i Norge

Tamrein, vilt og vill ferskvannsfisk:

3000 Bq/kg

Melk og barnemat: 

 370 Bq/kg

Andre matvarer (inkludert honning, sopp og bær): 

 600 Bq/kg

 

I de mest utsatte tamreindistriktene kontrollerer Mattilsynet innholdet av cesium-137 i dyrene før slakting. Bare individer som ligger under grenseverdien blir slaktet.

Overvåkning av villrein

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet og Norsk institutt for naturforskning overvåker i tillegg cesium-137 i seks villreinstammer.