Radioaktiv forurensning

Publisert av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet Lag rapport Read in English

Tsjernobyl-ulykken er den viktigste kilden til radioaktiv forurensning i norsk miljø. Forurensningen er langvarig og forårsaker fortsatt høye nivåer i dyr, sopp og planter noen steder i landet. I havet finnes det flere kilder til radioaktiv forurensning, men her er nivåene generelt lave.

Fortsatt mye radioaktiv forurensning i enkelte områder

Flere områder av landmiljøet i Norge har fortsatt høye nivåer av radioaktiv forurensning etter Tsjernobyl-ulykken. Det kan være store forskjeller selv over små avstander. Forurensningen tas opp i planter og dyr, og slik havner den også i maten vår. De lokale jordforholdene har mye å si for hvor mye av forurensningen som tas opp fra jorden og inn i ulike næringskjeder.

Kartet viser konsentrasjonen av cesium-137 i de øverste 3 cm av jorda, basert på landsomfattende prøvetakinger i utmarksjord i 1986, 1995, 2005 og 2015. Det finnes mer cesium-137 i de nedre jordlagene, men de øverste 3 cm er målt fordi dette laget anses som viktigst for opptak i planter.

Jord2018_animasjon.gif

 

I saltvannsfisk og andre organismer som lever i havet, finner vi generelt lave nivåer av radioaktiv forurensning. 

Lav risiko for folk flest

Stråling fra radioaktive stoffer kan øke risikoen for å utvikle kreft, og risikoen øker i takt med stråledosen. Derfor bør stråledosene holdes så lave som mulig. Norge har grenseverdier og kostholdsråd i mat til omsetning for å bidra til at stråledosene fra radioaktiv forurensning holdes lave og under 1 millisievert (mSv) per år.

For de aller fleste av oss er stråledosen knyttet til radioaktiv forurensning lav, men for enkelte grupper – spesielt reindriftsutøvere – kan forurensningen gi et vesentlig bidrag til stråledosen fra kostholdet.

Flere kilder til radioaktiv forurensning

Radioaktiv forurensning har blitt tilført norske hav og landområder siden 1950-tallet. På 1950- og 1960-tallet var nedfall etter prøvesprengninger av kjernevåpen i atmosfæren den viktigste kilden.

I 1986 rammet Tsjernobyl-ulykken deler av Norge hardt. Vindretningen gjorde at vi fikk store mengder radioaktivt nedfall over deler av Midt- og Sør-Norge. De høyeste nivåene av radioaktiv forurensning i norsk natur finner vi i Oppland og deler av Trøndelag og Nordland.

Norske havområder tilføres lave nivåer av radioaktiv forurensning fra Østersjøen, fra Sellafield gjenvinningsanlegg for brukt kjernebrensel i Storbritannia og fra olje- og gassproduksjon på norsk sokkel.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Overvåking, kostholdsråd og grenseverdier for mat

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet arbeider for at de skadelige effektene av stråling på mennesker og miljø skal være minst mulige. Blant annet følger vi utviklingen av radioaktive stoffer i naturen og utvalgte matvarer.

Det er fortsatt nødvendig med tiltak i flere områder for å redusere forurensningsnivåene i sau og tamrein til under grenseverdien for mat og for å begrense stråledosene til reindriftsutøvere i Midt-Norge.

Overvåkningen bidrar samtidig til å opprettholde kompetanse og målekapasitet som er viktig for den norske atomberedskapen.