Støy i store byområder

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport

EUs støydirektiv stiller krav om at utendørsstøy skal kartlegges, og at handlingsplaner skal utarbeides. Dette skal skje hvert femte år. Kartleggingene skal avdekke spesielt støybelastede områder. Hensikten er å redusere skadelig eksponering for støy.

Kartet viser gjennomsnittelig støy fra veitrafikk gjennom døgnet i Oslo. Klikk "Utforsk kart" og velg støy fra jernbane, trikk og t-bane. Kartet viser støysituasjonen i 2011 og skal ikke brukes i forbindelse med arealplanlegging. Du kan også søke på andre store byer i Norge.

Støy i større byområder er kartlagt

I henhold til EU-direktivet skulle utendørsstøy i byområder med over 250 000 innbyggere kartlegges i 2007. I Norge var Oslo den eneste byen som hadde et så høyt innbyggertall, og Oslo var derfor den eneste norske byen som ble kartlagt i første omgang. I 2012 ble det gjennomført en ny kartlegging i EU og i Norge. Denne omfattet større byområder med over 100 000 innbyggere. Miljødirektoratet rapporterte de norske dataene til EU. Den siste kartleggingen ble gjennomført i 2017. 

Kommunene har utarbeidet handlingsplaner for ulike støykilder.

Hvordan skjer støykartleggingen?

Kartleggingen skjer etter felles metoder i alle EU-land. Støynivåene beregnes i henhold til Lden og Lnight:

  • Lden er et A-veiet ekvivalent støynivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 5 dB/10 dB som ekstra tillegg for kveld-natt. Lden -nivået skal beregnes som gjennomsnittlig støybelastning over ett år.
  • Lnight er et A-veiet ekvivalentnivå for en 8 timers nattperiode fra 23.00-07.00.

I byer som omfattes av regelverket skal alle støynivåer over Lden 55 og 50 Lnight kartlegges. Støydirektivet stiller krav om at kartleggingen skal gjøres i 4 meters høyde, og at beregningene skal gjøres med beregningsmodeller.

I Norge er direktivet implementert gjennom forurensningsforskriften, og kartlegging og utarbeidelse av handlingsplaner gjøres i henhold til bestemmelsene i denne forskriften.