Lydspredning og -skjerming

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport

Lydkildens form har betydning for lydutbredelsen. Vi skiller mellom to ulike typer lydkilder; punktkilder og linjekilder.

Punktkilder

Dersom lydkilden er liten, eller avstanden til mottakeren stor, kan vi gå ut fra at all lyd utstråles fra ett punkt.
Ved en slik punktkilde vil lydnivået avta med 6 dB per fordobling av avstand fra lydkilden.

Linjekilder

Om en lydkilde er linjeformet eller sylinderformet, har vi en linjekilde. Dette gjelder for eksempel en vei, hvor mange punktkilder (kjøretøyer) er i bevegelse langs en strekning. Fra en linjekilde avtar lydnivået 3 dB per fordobling av avstand fra kilden.

Spredningen påvirkes av omgivelsene

Spredningen av lyd vil påvirkes av faktorer som luftabsorpsjon, markoverflate, terrengformer, skjerming, refleksjon, vegetasjon og værforhold. "Myke" markoverflater, som åker, eng og snø, vil gi en viss lydreduksjon, mens hard mark, som for eksempel betong, asfalt eller vann, ikke gir noen demping. Vegetasjon må ha en viss utbredelse før den bidrar vesentlig til lyddemping. Når lyden går gjennom minst 100 meter tett skog kan lydreduksjonen komme opp i 5-10 dB.

Støyskjermer

Effekten av støyskjermer vil være svært avhengig av støyens frekvensspekter, og lokale forhold, som terreng, skjermhøyde og plassering i forhold til mottaker. Det vil imidlertid være sjelden vi oppnår skjermingseffekter på mer enn 10 dB.