Svalbard

Publisert av Norsk Polarinstitutt Lag rapport Read in English

Svalbard er den norske arktiske øygruppa som strekker seg fra Bjørnøya i sør til den lille Rossøya i nord. Her er et unikt, og sårbart dyreliv.

Mye uberørt natur og unikt dyreliv

Til tross for mye menneskelig aktivitet de siste hundreårene framstår naturen på Svalbard i stor grad som uberørt. Dyrelivet på Svalbard er unikt i europeisk sammenheng med blant annet isbjørn, hvalross, svalbardrein, blåhval og en rekke fuglearter en ikke finner lengre sør.

En rekke spor etter fangst, gruvedrift og annen aktivitet finnes over hele øygruppa, og mange av disse er i dag vernet som kulturminner.

Klimaendringene de siste årene har forårsaket endringer i tilstand for permafrost og snødekke. Snøskred og jordskred forekommer oftere. Snøskred har tatt liv og det har vært gjennomført en rekke evakueringer i Longyearbyen på grunn av økt rasfare de siste årene. 

Fra fangst og gruvedrift til turisme og klimaendringer

Svalbardsamfunnet har gjennomgått ei stor endring fra fangst, gruvedrift og industri til satsing på forskning, undervisning og turisme. Mange besøkende med ønske om å oppleve uberørt villmark og unikt dyreliv skaper store utfordringer for turoperatører og myndighetene.

Sårbare dyr som fjellrev og isbjørn kan bli forstyrret av nærgående turister, og det skjer dessverre uhell hvor turister blir skadet eller drept av isbjørn. Nesten årlig blir isbjørn på Svalbard avlivet i selvforsvar, i de fleste tilfeller skyldes dette mangelfull kunnskap om og respekt for isbjørn eller dårlig planlegging.

Klimaendringene forårsaker endringer i mattilgang for flere fuglearter, sørlige planktonarter og fisk trenger inn i de arktiske farvannene. Minsket isdekke og varmere sjøtemperatur skaper utfordringer for en rekke isavhengige arter. Nye dyrearter etablerer seg som følge av disse endringene, på Bjørnøya har allerede havsule etablert hekkekoloni. Hyse og torsk er blitt vanligere inne i fjordene på Vest-Spitsbergen.

Svalbardmiljøloven og vern

Svalbardmiljøloven ble vedtatt i 2001 med formål å ivareta det unike naturmiljøet på Svalbard. Håndheving av lovverket ivaretas av Sysselmannen på Svalbard.

Store deler av øygruppa er vernet som nasjonalparker, naturreservater, landskapsvernområder eller fuglereservater. På denne måten kan en regulere ferdsel, jakt og fangst eller annen aktivitet som kan være skadelig for naturmiljøet eller dyrelivet.

For å kunne gjennomføre disse reguleringene så presist som mulig er det økt innsats på forskning og overvåking av dyreliv, ferdsel, klima og forurensning.