Arktis

Publisert av Norsk Polarinstitutt Lag rapport Read in English

Arktis er ikke lenger en upåvirket villmark. Klimaendringene er merkbare, og spor av miljøgifter finnes i hele det arktiske miljøet.

Svalbard en del av Arktis

Arktis omfatter hav og landområdene rundt Nordpolen, og innenfor polarsirkelen. Russland, Alaska, Kanada, Grønland/Danmark, Island, Norge, Sverige og Finland ligger innenfor den arktiske grensen. Nord for fastlandet ligger Polhavet som er dekket av fast is. Randsonen er dominert av pakkis og drivis, og havisutbredelsen varierer sterkt mellom år og med årstiden.

Avgrensningen av Arktis mot sør er definert på mange måter. Tregrensen er en definisjon som stort sett faller sammen med områder hvor middeltemperaturen for juli er 10° C. Det gjør at grensen for Arktis ligger sør til 52° N ved Labrador og Aleutene, mens den såvidt dekker norsk fastland på om lag 71° N ved Vardø.

Det totale arealet innenfor polarsirkelens grense er på 26 millioner kvadratkilometer hvorav landområdene utgjør åtte millioner kvadratkilometer. Polhavet er omkranset av grunnere sokkelhav. I Nordøstatlanteren omfatter dette Barentshavet nord for Norge og Kola. Østover gjelder det Karahavet øst for Novaja Semlja, Laptevhavet, Øst-Sibirhavet, Tsjukterhavet nord for Beringstredet, Beauforthavet nord for Alaska og vest for Kanada, samt Lincolnhavet og Wandelhavet nord for Grønland.

Den norske delen av Arktis omfatter Svalbard, som består av flere større og mindre øyer på til sammen 64 000 kvadratkilomater. De største er Spitsbergen, Nordaustlandet, Barentsøya og Edgeøya.

Påvirkes av klimaendringer og lokal aktivitet

Miljøet i Arktis er sårbart og påvirkes både direkte og indirekte. Arktisk landskap påvirkes lett av menneskelig aktivitet. Arktis synes å bli sterkt påvirket av klimatiske endringer som er forårsaket av prosesser utenfor Arktis.

Modellsimulering av det globale klimaet viser at arktisk miljø kan bidra til forsterket global oppvarming av flere årsaker. Disse inkluderer blant annet smelting av havis og endring i stabiliteten i hav og luft. Denne forsterkningen av globale endringer utpeker Arktis som en meget følsomt og sårbart område for globale miljøendringer.

Det marine miljøet påvirkes av menneskelig aktivitet til lands og til vanns. I Barentshavet er det stor aktivitet både knyttet til skipstrafikk og til dels betydelig leteaktivitet etter olje og gass. I tillegg kommer et omfattende internasjonalt fiske.

Bredt internasjonalt miljøsamarbeid

Det er utviklet et bredt internasjonalt miljøsamarbeid i Arktis. Regionalt pågår det samarbeid innenfor den norsk-russiske miljøvernkommisjon og den norsk-russiske fiskerikommisjon. Alle de åtte arktiske nasjonene deltar i arbeidet innenfor Arktisk Råd.