Dronning Maud Land

Publisert av Norsk Polarinstitutt Lag rapport

Dronning Maud Land har et kaldt innlandsklima. Lite tyder på at miljøet er under stort press, eller at store endringer er på gang.

Miljøtilstanden i Dronning Maud Land er god

Nunataker er fjell som stikker opp gjennom isen. Snøen blåser av fjellene, slik at de er snøfrie hver sommer. I Dronning Maud Land finnes flere slike nunatakområder. De snøfrie områdene har en sparsom flora som består av lav, mose og alger. Her finnes ingen blomstrende planter.

I Dronning Maud Land finnes ingen landlevende virveldyr, men flere sjøfugler hekker på land. Alle de fire selartene som hører hjemme i isen rundt Antarktis finner vi også ved kysten av Dronning Maud Land.

Dronning-Maud-Land-kart-NP [1].jpg

Lite tyder på at miljøet er under stort press

Vi har forholdsvis lite kunnskap om miljøet i de store og isolerte områdene i Dronning Maud Land, men det er lite som tyder på at miljøet er under stort press eller at det er store endringer på gang. Det er ikke dokumentert betydelig trender med hensyn til temperatur- og klimaendringer, og det er heller ikke registrert sjeldne eller truede plante- eller dyrearter.

To spesielt fredede verneområder

I henhold til Antarktistraktaten kan ethvert område i Antarktis utpekes som et såkalt "spesielt verneområde" for å verne spesielle miljømessige, vitenskapelige, historiske eller estetiske verdier eller områdets villmarkskarakter. To relativt små slike verneområder er opprettet i Dronning Maud Land:

  • Yukidori Valley ved Lützow-Holmbukta, som har et typisk antarktisk fjellmarkøkosystem
  • Svarthamaren ved Mühlig-Hofmannfjella, som innehar en av største innlandskoloniene av sjøfugl i Antarktis. Opptil 250 000 par Antarktispetrell hekker i Svarthamaren.

Adgang til disse områdene er forbudt uten spesiell tillatelse. Norsk Polarinstitutt har forvaltningsansvaret for verneområdet Svarthamaren, og det er laget en egen handlingsplan for området. Vi har en ornitologisk forskningsstasjon ved Svarthamaren, Tor, som brukes om sommeren. Det gjør at vi har gode muligheter til å følge med på hvordan det går med sjøfuglene.

Viktig forskningsområde

Norsk Polarinstitutt har også forskningsstasjonen Troll i Dronning Maud Land, denne stasjonen brukes hele året. Troll ligger ca. 235 kilometer fra kysten. Forskningstasjonen er plassert på barmark i nunatakområdet Jutulsessen, omringet av den mektige antarktiske iskappen 1270 meter over havet. Et mannskap på seks personer overvintrer her.

For å opprettholde verdien av Antarktis som referanseområde og indikator for jordas miljøtilstand er det viktig å sørge for at aktiviteten i området påvirker miljøet i minst mulig grad. Fokuset på miljø er integrert i all aktivitet ved forskningsstasjonen.

Et av miljøtiltakene er å avgrense arealbruken, slik at utviklingen av stasjonen skjer innenfor et avgrenset område.

I 2015 ble det igangsatt arbeide med overgang til bruk av mer alternativ energi på Troll, og det er montert solcellepaneler for uttesting.