Hule eiker

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport

Eiketrær kan bli flere hundre år gamle, og et stort mangfold av arter lever i hulrom, dype barksprekker og på døde grener i slike trær. Så mange som 1500 arter kan leve på og i hule eiker.

Unike levesteder

Eik er antakeligvis det treslaget i Skandinavia som har flest andre arter knyttet til seg. Eiketrærne kan bli svært gamle, og de fleste hule eiker i Norge i dag er eldre enn 200 år. I løpet av trærnes lange levetid kan det oppstå mange ulike levesteder for mange forskjellige arter.

Når råtesopp angriper døde grener på gamle trær, utvikles det over tid hulrom, hvor vedmuld dannes. Vedmulden er en blanding av råtten ved, sopphyfer, fuglereirrester, insektbol og døde insekter. Næringsrik vedmuld, hulrom, død ved eller grov sprekkebark er perfekte levesteder for svært mange arter. Flere av disse artene er trua.

Hule eiker er blant annet hjem for 8-900 insektarter, deriblant mange biller, tovinger, veps og mosskorpioner. Disse er i tillegg verter for et stort antall parasitter. Det anslås at 4-500 arter av lav, moser og sopp har eik som eneste eller viktigste vertstre. Mange av lavartene som lever på eikas sprekkebark finnes bare her. Man antar at rundt 1500 arter er knyttet til hule eiker som levested.

Av rødlista arter lever minst 120 billearter, 98 sopparter og 5 lavarter i hovedsak tilknytta eik i Norge.

Antallet går trolig nedover

I Norge er eik utbredt langs store deler av kysten, fra svenskegrensa via Oslo og Sørlandet og nord til Sør-Trøndelag. Eika finnes også til dels i fjordstrøkene og lavereliggende områder i innlandet.

Vi får stadig mer kunnskap og bedre oversikt over de hule eikene i Norge. Antallet hule eiker går trolig ned. Noen ganger blir hule eiker fjernet, og det tar flere hundre år før nye vokser opp. 

Trues av hogst og arealendringer

De grove, gamle eikene som hogges ned, går oftest tapt fordi de står i områder der arealene ønskes brukt til noe annet: i forbindelse med effektivisering av landbruksareal eller fordi det er planlagt utbygging av hus eller veier der.

En del hule eiketrær kappes også ned i frykt for at de skal brekke og skade mennesker, eller fordi de skygger for en del av ei hustomt.

Skal tas ekstra hensyn til

Hule eiketrær har fått en egen handlingsplan, som er en plan for hvordan vi skal ta vare på gamle, hule eiker. Målet med handlingsplanen er å ivareta og legge til rette for en gunstig utvikling av hule eiker, slik at artene som er knyttet til hule eiker kan beholde eller eventuelt utvikle levedyktige populasjoner.

Hule eiker ble i 2011 vedtatt som utvalgt naturtype. Det betyr at de får bedre beskyttelse mot trusler som nedbygging og hogst. I dag kan man søke om tilskudd til tiltak for å ta vare på hule eiker gjennom miljøforvaltningens tilskuddsordning for truede og utvalgte naturtyper. Det finnes måter å beskjære gamle eiketrær, slik at tunge trekroner kan avlastes og treet stabiliseres.