Utvalgte naturtyper

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport

Naturmangfoldloven gir mulighet for å gi enkelte naturtyper ekstra beskyttelse som Utvalgte naturtyper. Dette kan være naturtyper som er truet eller på annen måte er viktige for å ta vare på naturmangfoldet.

Noen av naturtypene vi har i Norge er særlig viktige for det biologiske mangfoldet. Disse naturtypene er enten sjeldne, har et spesielt rikt plante- og dyreliv, eller de er viktige levesteder for truede arter. Naturtyper kan også inneholde viktige geologiske forekomster.

Mange naturtyper er truet

De siste femti årene har flere naturtyper gått sterkt tilbake i Norge. Endringer i arealbruk er den viktigste årsaken til tap av naturmangfold. I Norsk rødliste for naturtyper utgitt av Artsdatabanken er 40 naturtyper kategorisert som truet. 31 naturtyper er kategorisert som nær truet.

Seks utvalgte naturtyper

Kongen i statsråd kan etter naturmangfoldloven gi spesielt verdifulle naturtyper status som utvalgt naturtype gjennom forskrift. I 2011 ble fem naturtyper vedtatt som utvalgte naturtyper, og i 2015 ble også kystlynghei utvalgt:

Reglene om utvalgte naturtyper gjelder ikke i verneområder.

Arealendringer og klima

Endringer i arealbruk har i løpet av de siste hundre årene ført til store endringer i naturen.
Mange naturtyper og arter er avhengige av bruk eller skjøtsel. Når områder som tidligere ble beitet eller slått, gror igjen, vil derfor plante- og dyrelivet endres.

I lavlandet er endrede driftsmåter i landbruket og nedbygging av arealer viktige faktorer som har ført til at arter og naturtyper er truet. I høyereliggende strøk er gjengroing ofte den viktigste trusselen, men hytte-, vei- og kraftutbygginger har også påvirket store arealer.
Klimaendringer med høyere temperaturer, lengre vekstsesong og mer ekstremvær vil sannsynligvis også påvirke tilstanden i naturtypene.

Skal tas ekstra hensyn til

Når en naturtype er utvalgt etter naturmangfoldloven, betyr det at det skal tas særskilt hensyn til naturtypen når det tas offentlige beslutninger som kan påvirke tilstanden eller utbredelsen av denne typen natur. Bestemmelsene om utvalgte naturtyper legger vekt på bærekraftig bruk, og er ikke like strenge som reglene i verneområder.

Verneområder og utvalgte naturtyper er samlet sett de viktigste virkemidlene for å ta vare på naturtyper og leveområder for arter i Norge.

Kommunene spiller en veldig viktig rolle for å ta vare på de utvalgte naturtypene, blant annet når de lager regulerings- og kommuneplaner etter plan- og bygningsloven. Kommunene skal ha oppdatert oversikt over hvor de utvalgte naturtypene finnes. Alle vedtak som berører de utvalgte naturtypene skal registreres i Miljøvedtaksregisteret.

I områder med en utvalgt naturtype er det spesielle regler for jord- og skogbrukstiltak som ikke er søknadspliktige etter annet regelverk.

Det er også en skjerpet aktsomhetsplikt for alle, for handlinger som kan skade forekomster av utvalgte naturtyper.

Tilskuddsordning

Tiltak for å ta vare på naturtypene er beskrevet i handlingsplaner for de seks utvalgte naturtypene.

I dag finnes det tilskuddsordninger som gir mulighet til å søke om støtte til å ta vare på utvalgte naturtyper, for eksempel til slått på en gammel slåttemark. Gjennom miljøforvaltningens tilskuddsordning for trua naturtyper, kan grunneiere, lag, foreninger, private eller kommuner og andre institusjoner søke om tilskudd til tiltak i forekomster av utvalgte naturtyper.

Søknadsfristen er 15. januar hvert år. Fylkesmannen lyser ut tilskuddene, som kan gis til:

  • Skjøtsel, som for eksempel slått, rydding, hogst
  • Tilpasset drift i jordbruket
  • Restaurering, for eksempel rydding av busker og trær
  • Gjerding
  • Nødvendig utstyr til skjøtselstiltak
  • Informasjon
  • Kartlegging og overvåking i tilknytning til tiltak
  • Utarbeiding av skjøtsels- eller tiltaksplan

Landbruksforvaltningen har også tilskuddsordninger som gir støtte til skjøtsel i utvalgte naturtyper.