Truethetskategorier

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport

Norsk rødliste 2015 tar utgangspunkt i IUCN sine retningslinjer fra 2001. Rødlista presenterer arter i seks forskjellige kategorier. Av disse er én for arter som er utdødd i Norge, tre er forbeholdt arter som er truet, én kategori er for arter som er nær truet, mens én kategori er for arter som ikke kan vurderes i detalj, men som man antar skal være med på rødlista.

Seks kategorier rødlistede arter i Norsk rødliste 2015:

  • Regionalt utdødd – RE (Regionally extinct)
   Arter som tidligere har reprodusert i Norge, men som nå er utryddet. Gjelder ikke arter utryddet før år 1800.

 

  • Kritisk truet – CR (Critically endangered)
   Arter som i følge kriteriene har ekstremt høy risiko for utdøing (50 prosent sannsynlighet for utdøing innen 3 generasjoner, minimum 10 år).

 

  • Sterkt truet – EN (Endangered)
   Arter som i følge kriteriene har svært høy risiko for utdøing (20 prosent sannsynlighet for utdøing innen 5 generasjoner, minimum 20 år).

 

  • Sårbar – VU (Vulnerable)
   Arter som i følge kriteriene har høy risiko for utdøing (10 prosent sannsynlighet for utdøing innen 100 år).

 

  • Nær truet – NT (Near threatened)
   Arter som i følge kriteriene ligger tett opp til å kvalifisere for de tre ovennevnte kategoriene for truethet, eller som trolig vil være truet i nær fremtid.

 

 • Datamangel – DD (Data deficient)
  Arter der man mangler kunnskap for å gjøre en gradert vurdering for av risiko for utdøing kan gjøres, men der det på bakgrunn av en vurdering av eksisterende kunnskap er stor sannsynlighet for at arten ble med på rødlista dersom det fantes tilstrekkelig informasjon.

Begrepet "truet art" omfatter kategoriene CR, EN og VU. Det er ingen arter i rødlistekategoriene Utdødd (EX) og Utdødd i vill tilstand (EW) i Norsk rødliste 2015. 

I tillegg har IUCN-kriteriene tre kategorier som skal dekke arter som ikke inkluderes i rødlisten: LC - sikre bestander (levedyktige), NE - kan ikke vurderes og NA - ikke egnet, skal ikke vurderes.