Bonnkonvensjonens liste 1

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport

Bonnkonvensjonens Liste 1 omfatter trekkende arter hvor hele bestanden, eller deler av den, står i fare for å bli utryddet. Medlemslandene er forpliktet til å sørge for å beskytte både artene og deres levesteder gjennom strenge vernetiltak. Listen omfatter blant annet fire hvalarter og tre fuglearter som finnes i Norge.

Norske arter på Bonnkonvensjonens liste 1

Norsk navn Vitenskapelig navn Liste
Blåhval Balaenoptera musculus I
Brugde Cetorhinus maximus I
Dverggås Anser erythropus I
Grønlandshval Balaena mysticetus I
Havørn Haliaeetus albicilla I
Knølhval Megaptera novaeangliae I
Nordkaper Eubalaena glacialis I
Stellerand Polysticta stelleri I