Internasjonale konvensjoner for naturmangfold

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport

Norge har underskrevet flere internasjonale avtaler som har som mål å sikre bedre bevaring av arter og/eller deres leveområder.

Naturen kjenner ingen grenser. Derfor er det utviklet internasjonale avtaler for å beskytte miljøet på tvers av landegrensene. Her kan du lese mer om følgende internasjonale konvensjoner for arter og leveområder:

  • Konvensjonen for biologisk mangfold er en global avtale om vern og bærekraftig bruk av alt biologisk mangfold. Den omhandler dessuten rettferdig fordeling av godene ved bruk av genetiske ressurser.
  • Bern-konvensjonen  har som formål er å verne om europeiske arter av ville dyr og planter og deres levesteder.
  • Bonn-konvensjonen er en global avtale om beskyttelse av trekkende arter av ville dyr som regelmessig krysser nasjonale grenser. 
  • CITES-konvensjonen er en global avtale der formålet er å regulere den internasjonale handelen med ville dyr og planter som står i fare for å bli utryddet.
  • Ramsarkonvensjonens formål er ivaretakelse og bærekraftig bruk av våtmarksområder.