Kongeørn

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport Read in English

Kongeørn hekker over det meste av Norge, med unntak av i lavlandet i Sørøst-Norge. Bestanden har trolig vært tilnærmet stabil de siste 20 årene. I 2010 ble arten tatt ut av rødlista for truede arter.

Stabil bestand av kongeørn

Bestanden av kongeørn oppgis i par eller territorier. Hvert par har sitt territorium som de forsvarer mot andre kongeørner. Bestanden av kongeørn har vært tilsynelatende stabil over lengre tid i hele landet.

I Norge hekker kongeørn i skog og fjelltrakter og på øyer langs kysten - særlig fra Møre og Romsdal og nordover. Fjellnære skogsområder er svært viktige leveområder for kongeørnen. Voksne kongeørner er stort sett standfugler som holder seg i territoriet sitt året rundt.

I 2008 ble hekkebestanden av kongeørn i Norge beregnet til mellom 1176 og 1454 par. Bestandstallene er basert på flere anslag og må derfor behandles med varsomhet.

I 2015 estimerte Rovdata at 963 (652 – 1139) av de totalt 1260 kongeørnterritoriene som er registrert i Rovbase var okkupert i løpet av siste femårsperiode (2010-2014).

Reduserte leveområder

Kongeørnen trenger uforstyrrede hekkeplasser og store territorier og er derfor sårbar for oppdeling og reduksjon av leveområder. Inngrep som veibygging, bebyggelse, kraftledninger, vindmølleparker og vassdragsreguleringer kan påvirke bestanden av kongeørn i Norge.

Kongeørn er spesielt følsom for forstyrrelser i perioden den legger egg. Denne perioden kan ofte sammenfaller med påskeutfarten, og hekkingen kan mislykkes.

Bestanden skal opprettholdes

Kongeørn står på Bonn-konvensjonens liste II, som vil si at land som har  undetegnet konvensjonen forplikter seg til å frede arten og å sikre dens leveområder.

I 2004 bestemte Stortinget at bestanden av kongeørn skulle opprettholdes på dagens nivå i alle rovviltregioner.

Overvåking av kongeørnbestanden

Fortsatt er det mye vi ikke vet om inngrepene som deler opp eller reduserer leveområdene til kongeørnen og hvordan dette påvirker bestanden. Bevisstgjøring og bedre kunnskap om påvirkning og forstyrrelser i hekketiden, og overvåking og oppsyn av hekkelokaliteter, er viktige tiltak for å bevare den norske kongeørnbestanden.

Overvåking av kongeørn i Norge gjennomføres under det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, og Rovdata er ansvarlig for gjennomføringen av programmet.

Kongeørnen overvåkes ved å kartlegge nåværende og tidligere hekketerritorier, og gjennom en intensiv overvåking av voksenoverlevelse og ungeproduksjon i noen utvalgte områder.

Kartet under viser de 12 områdene som er valgt ut for intensiv overvåking av kongeørn i Norge. De røde punktene viser TOV-områder (Program for terrestrisk naturovervåking) hvor ungeproduksjonen hos kongeørn har blitt overvåket i mange år. De blå punktene er områder hvor det i tillegg er satt i verk intensivovervåking fra 2012 og 2013.

kongeorn-2017.png

  • Les mer om overvåking av kongeørn på rovdata