Jerv

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport Read in English

Jerven var tidligere utbredt i store deler av Norge, men ble på starten av 1900-tallet utryddet flere steder.

Bestandsmålet for jerv er nådd

I 2018 ble det registrert 57 valpekull av jerv i Norge. Det nasjonale bestandsmålet for jerv er på 39 årlige kull. Bestanden i 2018 var derfor over målet.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Kartet under gir en oversikt over registrerte valpekull med jerv i Norge i 2018. Hver sirkel representerer et kull.

jerv_ynglehi2018_oppdatert.jpg


Rundt 307 voksne jerver i Norge

Hvor mange jerv som lever i Norge beregnes på grunnlag av data fra Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt hvert år. I 2018 ble vinterbestanden beregnet til å bestå av om lag 307 voksne individer på landsbasis. Beregningen tar utgangspunkt i hvor mange valpekull med jerv som er registrert de tre siste årene.

Den skandinaviske jervepopulasjonen består av tre delbestander:

  • en sørvestlig bestand av jerv vest for Østerdalen
  • en stor østlig bestand av jerv øst og nord for Østerdalen, som inkluderer jerv fra Nordland og Nord-Trøndelag
  • en delbestand av jerv i Troms, Finnmark og Nord-Finland

Jerven utryddet enkelte steder på grunn av jakt

Omfattende jakt førte til at jervebestanden i Sør-Norge gikk sterkt tilbake i første halvdel av 1900-tallet. Noen steder ble jerven helt utryddet. Vinteren 1964-65 ble ti jerver felt i Jotunheimen, og dermed var trolig den siste rest av ynglende jerv i Sør-Norge på den tiden utryddet.

Fredet i 1973

Den sterke tilbakegangen i jervebestanden gjorde at jerven ble fredet i Sverige i 1968 og i Sør-Norge i 1973.

Fredningen var sannsynligvis en direkte årsak til at jerven etablerte seg i Rondane-Snøhetta området i 1976-1979. Dette var et område hvor jerven ikke hadde hatt fast bestand på mer enn 50 år. Ynglende tisper har senere også etablert seg i fjellområder i nærheten.

Siden 1970-tallet har bestanden av jerv økt både i Nord-Norge, Trøndelag og i fjellområder i Sør-Norge.

Lisensfelling og forebyggende tiltak

Jervbestanden har blitt regulert gjennom lisensfelling siden 1990-tallet. I områder hvor det er fastsatt at det ikke skal være ynglinger av jerv, vil lisensfelling være det viktigste tiltaket for å regulere bestanden.

Kartet viser forvaltningsområder for jerv. Klikk deg rundt i kartet for å utforske nærmere.

Forebyggende og konfliktdempende tiltak

I områder som er prioritert for bufe og tamrein, skal forebyggende og konfliktdempende tiltak bidra til å redusere tapene av bufe og tamrein. Eksempler på virkemidler er:

  • rovdyrsikre gjerder
  • tidlig nedsanking, hvor sauene hentes inn fra utmarksbeite tidligere om høsten
  • intensiv gjeting
  • bruk av gjeterhund
  • bruk av nattkve, det vil si inngjerding av sauene om natta

Overvåking av jerv

Jervebestanden overvåkes gjennom det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt. Rovdata er ansvarlig for overvåkingen.

Jervebestanden i Norge blir overvåket ved å registrere hvor mange valpekull det blir født hvert år, og ved å analysere DNA fra innsamlede ekskrementer og hår fra jerv.

Oppført på Bernkonvensjonens liste II

Jerv står på Bern-konvensjonens liste II, som vil si at land som har undertegnet Bernkonvensjonen forplikter seg til å frede arten og å sikre dens leveområder.