Prioriterte arter

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport

Prioriterte arter er et av de nye, viktige virkemidlene i naturmangfoldloven. Målet er å bidra til at artene ivaretas på lang sikt og at de forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige områder.

Tretten prioriterte arter

De åtte første prioriterte artene ble vedtatt i Kongen i statsråd 20. mai 2011. Per juli 2016 er følgende tretten arter blitt prioritert etter naturmangfoldloven: 

  • Pattedyr: fjellrev
  • Fugler: dverggås* og svarthalespove (den nordlige underarten)*
  • Insekter: elvesandjeger*, eremitt og klippeblåvinge*
  • Planter: dragehode, honningblom, rød skogfrue*, svartkurle, skredmjelt*, dvergålegras og trøndertorvmose*

* med økologisk funksjonsområde

Kartet viser forekomst av prioriterte arter. Klikker du på symbolene får du opp navnene på artene. Du kan zoome i kartet for å utforske nærmere, eller gå til "Utforsk kart" for å se på situasjonen i andre deler av landet.

 

Alle prioriterte arter er klassifisert som kritisk truet, sterkt truet eller sårbar på Norsk Rødliste for arter 2015.

Hva gjøres for å ta vare på de prioriterte artene?

Sju av de tretten prioriterte artene har et eget såkalt ”økologisk funksjonsområde” knyttet til artsforekomsten(e). Dette er områder som arten er særlig avhengig av, slik som for eksempel hekkeområder og rasteområder for fugl. I disse områdene er det regler for hva man kan gjøre og ikke kan gjøre.

Hver prioritert art har sin egen forskrift. Disse er tilpasset den enkelte artens behov for beskyttelse.

I de tilfellene der aktiv skjøtsel er en forutsetning for å ivareta forekomstene skal det utarbeides handlingsplaner. Det er også etablert en egen tilskuddsordning for støtte til aktiv skjøtsel og andre tiltak som grunneiere, rettighetshavere, kommuner og organisasjoner kan søke om hos fylkesmannen.

Klima- og miljødepartementet om prioriterte arter:

Faktaark fra Artsdatabanken om noen prioriterte arter: