Arter

Publisert av Miljødirektoratet

Det er registrert 44 000 arter i norsk natur, men det reelle tallet er nærmere 55 000, ifølge Artsdatabanken. Kunnskapen om de forskjellige artene varierer mye. 

På Miljøstatus.no kan du lese mer om artene som norske myndigheter har et ansvar for å følge opp, blant annet truede arter, prioriterte arter og fremmede arter. Fjellreven er både en truet og prioritert art i Norge. Foro: Kim Abel, Naturarkivet.no

Norge har tre arter ørn: havørn, kongeørn og fiskeørn. Fiskeørnen er en kosmopolitt og finnes over hele verden. Den fredete arten er en sommergjest i Norge. Foto: Bård Bredesen, Naturarkivet.no

Den trillende sangen fra bøksangeren (Phylloscopus sibilatrix) kan lett høres ut som en mynt som snurrer på et bord. Bøksangeren trives godt i frodige løvskoger. Foto: Kim Abel, Naturarkivet.no

Et spesielt ansvar for å følge opp noen arter

Fortsatt er det stor usikkerhet rundt hvor mange arter som finnes i landet vårt og hvilken tilstand alle artene er i. Den siste offisielle gjennomgangen av tilstanden for arter i Norge, norsk rødliste for arter fra 2015, viser at vi har 2355 truede arter i Norge.

Miljøforvaltningen har fokus på artene som norske myndigheter har et spesielt ansvar for å følge opp. Disse artene betegnes som arter av nasjonal forvaltningsinteresse. Det er i stor grad disse artene som presenteres på Miljøstatus.no.

Arter av nasjonal forvaltningsinteresse omfatter omtrent 4600 forskjellige arter fra flere kategorier:

Figuren viser at kategoriene som artene deles inn i, ofte kan være overlappende.

arter_oversikt_gr.png


I tillegg kommer noen svært få andre viktige arter og økologiske former som ikke blir vurdert eller behandlet i arbeidet med Rødlista. Dette er arter som forvaltningen mener bør gis spesiell oppmerksomhet, men som ikke fanges opp av de andre kriteriene i kategorien arter av nasjonal forvaltningsinteresse.

Kartet viser arter av nasjonal forvaltningsinsteresse. Data er hentet fra Artsdatabanken. Klikk på punktene for å lese mer om den enkelte arten. 

Ansvarsarter i Norge

Dersom en stor andel av en arts bestand finnes i Norge, kan vår behandling av arten bli helt avgjørende for hvordan den utvikler seg og om arten overlever. I Norge legges det til grunn at dersom 25 prosent eller mer av den europeiske bestanden finnes her, så har vi et spesielt ansvar for å ta vare på den. Fordi bestanden i Norge kan være livskraftig, er ikke alle ansvarsarter truet eller nær truet.

Artsdatabanken mener det finnes minst 965 norske ansvarsarter. En relativt stor andel av disse finnes på Svalbard. Det er innenfor artsgruppen karplanter (298 ansvarsarter) og tovinger (139 ansvarsarter) Norge har flest ansvarsarter. 159 av de norske ansvarsartene er også truede arter.