Svoveldioksid (SO2)

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport

Svoveldioksid dannes ved forbrenning av stoffer som inneholder svovel, i hovedsak olje og kull, samt ved en rekke industriprosesser. I Norge er industri og bergverk de største utslippskildene. Utslippene har blitt redusert jevnt og trutt siden 1990, og vi har nådd de internasjonale forpliktelsene våre.

Industri og bergverk største utslippskilder

De største kildene til utslipp av svoveldioksid i Norge er industri og bergverk. Disse kildene sto for nærmere 70 prosent av utslippene i 2016. Metallindustrien er den klart viktigste utslippskilden innen prosessindustrien.

Energiforsyning sto for 14 prosent., mens utslipp fra transport, i all hovedsak innenriks sjøfart og fiske, bidro med 8 prosent.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Kan føre til forsuring og helseplager

Svoveldioksid fører til forsuring og helseplager, særlig for astmatikere.

Stor nedgang i utslippene

Utslippene av svoveldioksid har gått sterkt ned i Norge de siste 30 årene. Nedleggelse av industri, stadig strengere krav til svovelinnhold i ulike oljeprodukter, innføring av svovelavgift og krav hjemlet i forurensningsloven har bidratt vesentlig til reduksjonen.

I 1980 var utslippene ca. 136 000 tonn. I 2016 var de omtrent 16 tonn, en reduksjon på 88 prosent fra 1980.

Økonomiske svingninger i verdensmarkedet har store innvirkninger på utslippene av SO2. Finanskrisen bidro sannsynligvis til den kraftige nedgangen fra 2008 til 2009.

Forpliktelser i Gøteborgprotokollen

I henhold til Gøteborgprotokollen skulle Norges utslipp være maksimalt 22 000 tonn i 2010. Siden 2006 har utslippene vært under denne forpliktelsen. Selv ved en oppgang i økonomien antas det at de norske utslippene vil holde seg innenfor forpliktelsen.

Gøteborgprotokollen ble revidert i 2012. Landene forplikter seg nå til prosentvise reduksjoner innen 2020. Norge har forpliktet seg til å redusere utslippene av svoveldioksid med 10 prosent sammenlignet med utslippene i 2005.  I antall tonn er forpliktelsen omtrent som før. Utslippene skal være maksimalt 21 000 tonn i 2020.