Overskridelser av naturens tålegrense

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport Read in English

Naturens tålegrense er en grense for hvor mye naturen kan motta av forurensning uten at den tar skade. I Norge har arealet der tålegrensene for forsuring overskrides gradvis blitt mindre siden 1980.

Den naturlige forvitringen av mineraler i jordsmonnet er naturens forsvar mot sur nedbør. Gjennom forvitring nøytraliseres den sure nedbøren. Forvitringens hastighet varierer fra meget lav i områder med tynt jordsmonn på grunnfjell, til meget høy i de kalkrike områdene som er karakteristiske for Sentral-Europa. 

Mindre overskridelser av tålegrenser

Arealet der tålegrenser for forsuring av ferskvann er overskredet har gradvis avtatt. Utslippene i Europa er redusert, og dermed har belastningen på norsk natur avtatt.

Tilførslene av sur nedbør til Norge var størst rundt 1980. Da var tålegrensene overskredet i rundt 30 prosent av arealet i Norge. I perioden 2002-2005 var arealet redusert til 11 prosent, og i perioden 2012-2016 var det nede i 7 prosent. 

Tallene for 2012-2016 er de siste tallene som foreligger. Nye tall vil foreligge i 2022.

talegrense-vann.gif

Lav tålegrense i Sør-Norge

Områder i Sør-Norge har lav tålegrense for forsuring av ferskvann fordi jordsmonnet er tynt og berggrunnen består av sure bergarter som gneis og granitt.

Ferskvann mest sårbart

I Norge er ferskvann det økosystemet som er mest sårbart for forsuring. Myndighetene har satt tålegrensene for vannforsuring i forhold til skader på ørret.

Når tålegrensene ikke er overskredet vil ørreten kunne overleve, reprodusere og opprettholde gode bestander. Ved økende grad av overskridelse vil leveforholdene for ørreten forverres.

Tålegrensen kan beregnes

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har spilt en sentral rolle i arbeidet med å utvikle metoder for å beregne tålegrenser for ferskvann. Metodene brukes i det internasjonale arbeidet for å redusere utslippene av luftforurensninger i Europa. Med dagens modeller kan vi beregne tålegrensen for hvert enkelt vann og vassdrag.