Andre lands bidrag til luftforurensning i Norge

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport

Forurensende utslipp fra andre land fraktes til Norge med luft og nedbør. Generelt betyr disse utslippene lite for luftforurensningen i norske byer, men  kan bidra mye i korte perioder.

Kilder til svevestøv

Figuren under viser hvor fint svevestøv (PM2,5) utenfor byer og tettsteder i Norge kommer fra. Norske kilder bidrar til en relativt stor andel av forurensningen, men andre land i Europa og Nordsjøen bidrar med over halvparten. Storbritannia, Tyskland og Nordsjøen er de største enkeltkildene.

Lokale kilder bidrar mer til svevestøvforurensningen i byer enn utenlandske kilder, særlig på dager med høye svevestøvnivåer. På disse dagene er det som regel veitrafikken som bidrar mest.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Kilder til NO2 

Utslipp av NOx (NO+NO2) fra utenlandske kilder bidrar til NO2-konsentrasjoner i Norge. NOx fraktes nordover mot Norge med luft og nedbør.

Data fra Meteorologisk institutt viser at størsteparten av NO2-forurensningen utenfor norske byer og tettsteder skyldes utenlandske utslipp av NOx. Utslipp i Storbritannia og Nordsjøen er de største enkeltkildene. Utslippene i Nordsjøen kommer først og fremst fra olje- og gassvirksomhet og skipstrafikk.  

I norske byer bidrar lokale kilder mer til forurensningen enn utenlandske kilder, særlig på dager med høye NO2-nivåer. Da vil ofte veitrafikken i byene og bynære områder være den viktigste forurensningskilden.

En annen årsak til NO2-forurensningen er de vedvarende nivåene av bakkenær ozon. Bakkenær ozon reagerer kjemisk med nitrogenmonoksid (NO) fra eksosutslipp og danner NO2. 

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Kilder til SO2

Siden 1990 har SO2-utslippene i EU blitt redusert med 85 prosent. Data fra Meteorologisk institutt viser at mesteparten av SO2-forurensningen utenfor byer og tettsteder i Norge kommer fra ulike land i Europa. Storbritannia og Nordsjøen er de største enkeltkildene. Bidragene er imidlertid så lave at de i liten grad påvirker SO2-konsentrasjonene.

Unntaket er i Finnmark, nær grensen til Russland. Her bidrar SO2-utslipp fra de russiske byene Nikel og Zapolarnij til periodevis høye konsentrasjoner på den norske siden av grensen.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut