Luftforurensning

Publisert av Miljødirektoratet

Luftkvaliteten i Norge er generelt sett bedre enn på 1990-tallet. Dårlig luftkvalitet gir likevel helseskader, særlig i de større byene.

Norge har nasjonale mål både for svevestøv og NO2. Bergen og Oslo bryter jevnlig de nasjonale målene for NO2, mens målene for svevestøv blir brutt også i noen mindre byer. Foto: Arne Halvorsen, Flickr

Barn og foster er blant dem som er spesielt utsatt for påvirkning fra luftforurensning. Foto: Linn Bryhn Jacobsen, Miljødirektoratet

Langtransporterte forurensninger fra trafikk og bruk av olje og kull i andre europeiske land bidrar også til luftforurensning i Norge. Bildet viser et industriområde i Alberta, Canada. Foto: 

Utslippene av forurensning fra hver enkelt bil har gått ned, men den totale trafikken har økt de siste årene. Veitrafikk er den største kilden til luftforurensning i Norge. Foto: John Petter Reinertsen

Veitrafikk største kilden til luftforurensning

Den største kilden til lokal luftforurensning er veitrafikk med utslipp av eksos og asfaltstøv fra piggdekk. Andre kilder er vedfyring i boliger og industri. Langtransporterte forurensninger fra trafikk og bruk av olje og kull i andre europeiske land bidrar også. Langtransporterte forurensninger bidrar i tillegg til bakkenær ozon og sur nedbør.

Luftforurensning kan gi alvorlige helseproblemer

Luftforurensning kan gi oss luftveislidelser, hjerte- og karsykdommer og kreft og særlig forverre situasjonen for dem som allerede er syke. Grenseverdiene myndighetene har satt for lokal luftforurensning overskrides hver vinter i flere av de store byene.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Luftforurensning bidrar ikke bare til helseproblemer i de store byene. Ozon nær bakken, sur nedbør og nedfall av miljøgifter kan føre til skader på dyr og vegetasjon. Sur nedbør gjør at fiskebestander, særlig på Sørlandet, er redusert eller har gått tapt.

Nasjonale og internasjonale tiltak må til

Vi har internasjonale forpliktelser til å redusere utslippet av skadelige gasser og partikler. I tillegg har vi nasjonale mål og juridisk bindende grenseverdier for konsentrasjoner av tillatt luftforurensning.

For å bedre luftkvaliteten gjennomfører vi tiltak for å redusere utslippene fra veitrafikken. Vi er også avhengig av utslippsreduksjoner i andre land for å få bukt med problemene våre. Norge deltar i internasjonalt arbeid for å redusere langtransportert forurensning.