Skoltebyen Neiden kulturmiljø

Publisert av Riksantikvaren Lag rapport Read in English

Skoltebyen er Neidensamenes gamle sommerboplass og senere faste boplass. Den skoltesamiske/østsamiske kulturhistorien er en særegen del av Nordkalotten og Skandinavias historie. I Neiden har hovedboplassen til den vestligste av de østsamiske siidaene fått ligge relativt urørt, slik at sporene etter tidligere tiders bruk er intakte.

Kommune: Sør-Varanger
Fylke: Finnmark
Fredning vedtatt i statsråd september 2000 (se forskrift)
Areal: ca. 230.700 m2

Neidensamene, eller østsamene/skoltene, er en minoritet i den samiske folkegruppen, og skiller seg fra andre samer på en rekke områder. Språket er blant annet svært forskjellig, og russisk kultur har hatt sterk innflytelse. Østsamene har siden 1500-tallet bekjent seg til den russisk-ortodokse tro.

I fredningsområdet inngår en rekke kulturminner, flere av dem er automatisk fredet. Blant disse er en ortodoks gravplass, ruiner etter en røykbadstu, 16 gammetufter og det ortodokse St.Georgskapellet som er 13 kvadratmeter stort. I tillegg finnes også en rekke naturlige terrengtrekk med tilhørighet til ortodoks religionsutøvelse, blant annet dåp.

Det markerte brune området viser det fredete kulturmiljøet Skoltebyen Neiden. Klikk på symbolet i det markerte området for mer informasjon fra Kulturminnesøk. Du kan også zoome i kartet for å utforske nærmere.

Formålet med fredningen av Skoltebyen er å bevare områdets kulturhistoriske, religiøse og landskapsmessige verdier. Skoltebyen kan karakteriseres som det viktigste kulturminneområde for den østsamiske historien og for den gjenlevende østsamiske kulturen i Norge.

Fredningen skal forhindre en bruk av området som forringer disse verdiene, og samtidig legge til rette for en bruk som kan bidra til formidling, vedlikehold og utvikling av østsamisk kultur. Fredningen vil ikke påvirke laksefisket i Neidenelven eller annen næringsvirksomhet i området.