Stavkirker

Publisert av Riksantikvaren Lag rapport Read in English

Stavkirker er automatisk fredet etter kulturminneloven, i likhet med andre bygninger og anlegg fra middelalderen. Urnes stavkirke står på UNESCOs liste over verdens kulturarv.

28 stavkirker i Norge

Stavkirker er en spesielt verdifull del av den norske bygningsarven. Kirkene er eksempler på noe av det fremste håndverket vi har når det gjelder konstruksjoner, materialvalg, dekor og inventar. 

I middelalderen var det mellom 1000 og 2000 stavkirker i Norge. Impulser fra andre land, sammen med tusenårige trebygningstradisjoner i Norge, utviklet seg til en byggeskikk i tre som står i en særstilling internasjonalt.

I dag står 28 stavkirker tilbake. Funn etter enda eldre stavkirker finnes under en del av kirkene.

Klikk her for å åpne interaktivt kart

Stavkirkene har felles byggemåte, men de ble utformet forskjellig og de har blitt bygget på og endret på ulikt vis. Flere av stavkirkene var i dårlig stand, og Riksantikvaren startet derfor i 2001 et program for istandsetting og konservering av stavkirkene. Da programmet ble avsluttet i 2015, var alle de 28 stavkirkene ferdig istandsatt. 

Se en presentasjon av de 28 stavkirkene i videoen under. 

Naturlig nedbryting og mangelfullt vedlikehold

Årsakene til at stavkirkene forfaller er naturlig nedbryting og mangel på vedlikehold.

Istandsetting og vedlikehold av stavkirker og andre middelalderbygninger i tre krever erfaring og spesialkompetanse. Det dreier seg om å skaffe og gjøre nytte av tradisjonsbåren håndverks- og materialkunnskap. Også oppgradering av sikringsanlegg krever spesiell innsikt. Dette er kostbart. For mange av kirkeeierne er det ikke mulig å gjennomføre uten betydelige statlige tilskudd.

Stavkirkene kan bidra til økt turisme, som er positivt for lokalsamfunnene. Stort turistbesøk til enkelte stavkirker kan imidlertid føre til slitasje på bygningene og dekoren. Utfordringen er å legge til rette for en turisme hvor de besøkende får fine opplevelser, lokalsamfunnet får de positive effektene av turismen og samtidig at stavkirkene ikke ødelegges av stor slitasje.

Kirkene i landskapet

Stavkirker er ikke kun verdifulle bygninger. De er også synlige i kulturlandskapet, og bidrar til å vise hvor viktige ferdselsårer har vært og hvordan bruken av landskapet har vært. Det er avgjørende at nærområdene rundt kirkene ikke bygges ned eller endres.

Alle stavkirker satt i stand

Stavkirkeprogrammet ble avsluttet i 2015. Hele arbeidet var tett forankret og i nært samarbeid med eiere og andre lokale aktører. Det var helt nødvendig å bygge videre på den kunnskapen som de senere årene er opparbeidet innen tradisjonelt bygghåndverk og materialkunnskap. Bygningene har hatt hovedoppmerksomheten i arbeidet, men også dekor og landskapet rundt kirkene ble lagt vekt på.

Åpne byggeplasser for publikum

Målet er at flere mennesker skal få oppleve kirkene og de kulturhistoriske verdiene de representerer. Derfor ønsker Riksantikvaren at byggeplassene skal kunne åpnes for publikum og at skoler og museer kan bruke informasjon om kirkene og arbeidene ved dem i sitt arbeid.

Stavkirkeprogrammet kan skape positive ringvirkninger i form av større aktivitet når det gjelder tradisjonsbåren material- og ressursutnyttelse lokalt. Stavkirkene og vedlikeholdet av dem kan bidra til ressurs- og næringsutvikling regionalt. 

Alle stavkirkene er brannsikret

Stavkirkene er i dag utstyrt med omfattende sikringsanlegg for å redusere faren for at bygningene skal bli skadet eller ødelagt av brann. Anleggene blir jevnlig kontrollert og vedlikeholdt. Alle sikringsarbeider på stavkirkene har blitt utført med små bygningsmessige og estetiske inngrep.