Kulturminner under vann

Publisert av Riksantikvaren Lag rapport

Det finnes mange kulturminner under vann. Norges kyst er om lag 24 000 kilometer lang og i tillegg finnes mange elver og innsjøer. Her kan vi finne kulturminner fra praktisk talt hele Norgeshistorien.

Over 3000 kulturminner under vann

I kulturminnedatabasen Askeladden til Riksantikvaren er det registrert over 3000 kulturminner under vann. De fleste av er skipsvrak og båtfunn, men det finnes også rester etter den marine infrastrukturen. Dette kan være ting som ankerplasser, ballastplasser, seilingsmerker, uthavner og spor etter fiske og fangst. Kulturminner under vann kan gi verdifull informasjon om for eksempel eldre havneaktivitet.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Noen steder har strandlinjen endret seg, og derfor vil vi i dag også kunne finne kulturminner under vann som opprinnelig lå på land. Dette kan for eksempel være boplasser og gravplasser fra steinalderen, eller båtdrag og broer fra jern- og middelalderen.

Tyveri, skadeverk og utbygging truer kulturminner

Kulturminner under vann ødelegges og forsvinner i et stadig raskere tempo. Kulturminner under vann er usynlige og utilgjengelige for de fleste. De er særlig sårbare nettopp fordi vi ikke kan se dem. De viktigste årsakene til at kulturminner under vann forsvinner er tyveri og skadeverk, bygging og næringsdrift og naturlig nedbryting.

Sjøfartsmuseene forvalter kulturminner under vann

Kulturminnelovengjelder også under vann. En båt, deler av skipsskroget og/eller last, tilbehør og annet som har vært ombord kan være å regne som et lovmessig beskyttet kulturminne (se kulturminneloven §14). Du kan også finne ting på sjøbunnen som regnes som automatisk fredede kulturminner (se kulturminneloven §4).

Det er de fem sjøfartsmuseene som har ansvar for forvaltningen av kulturminner under vann:

Ta alltid kontakt med museene hvis du finner noe av kulturhistorisk verdi på sjøbunnen.