Norsk klimaforskning

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport

Norge har flere sterke miljøer innen klimaforskning, også på høyt internasjonalt nivå. Klimaforskningen gir oss oppdatert kunnskap om klimasystemet, klimaendringene, hvordan vi kan tilpasse oss et endret klima og hvordan vi kan redusere klimagassutslippene.

Denne filmen om klimaforskning er laget av Snöball Film i samarbeid med CICERO Senter for klimaforskning, Miljødirektoratet og Naturfagsenteret.

Norges forskningsråd

Norges forskningsråd står sentralt i koordineringen av norsk klimaforskning. Hovedvekten av den klimarelaterte forskningen er lagt inn under KLIMAFORSK og ENERGIX. I tillegg kommer programmet CLIMIT som er avgrenset til forskning og utvikling av problemstillinger rundt CO2-håndtering (fangst og lagring av CO2).

Betydelig klimarelatert forskning foregår også i en rekke andre programmer og satsninger, som for eksempel polarforskningsprogrammet (POLARPROG), programmet for biobaserte næringer (BIONÆR) og i forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME).

KLIMAFORSK

Stort program for klima (KLIMAFORSK) er Forskningsrådets store, tiårige program for klimaforskning. Programmet hadde oppstart i 2014 og løper ut 2023. KLIMAFORSK skal gi verdensledende forskning til beste for dagens samfunn og fremtidige generasjoner.

KLIMAFORSK skal gi:

  • økt kunnskap om naturlige og menneskeskapte klimaendringer
  • økt kunnskap om effekter av klimaendringer på natur og samfunn
  • økt kunnskap om omstilling til et lavutslippssamfunn og tilpasning til klimaendringer

ENERGIX

Stort program energi ENERGIX-programmet støtter forskning på fornybar energi, effektiv energibruk, energisystem og energipolitikk. ENERGIX etterfølger RENERGI-programmet.

Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME)

Det er etablert i alt 11 forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) for å løse utpekte utfordringer på energi- og miljøområdet. De første åtte FME-ene fra 2009 har i all hovedsak hatt en teknologisk innretting, mens tre FME-er som ble etablert i 2011 har et samfunnsvitenskapelig fokus.

Sentrene har en varighet på inntil 8 år. I 2016 ble åtte nye teknologisk rettede FME-er utpekt. Disse tar over for de som startet opp i 2009 og som nå er i sluttfasen.

Sentrene jobber med et bredt spekter av løsninger for blant annet CO2-håndtering, vind- og solenergi, bioenergi, bærekraftig energibruk og internasjonal klima- og energipolitikk.

Noen forskningsmiljøer som driver klimaforskning eller klimarelatert forskning i Norge

Listen er ikke uttømmende.