Skog og klima

Publisert av Miljødirektoratet

Skogen er viktig for jordas klima, fordi den tar opp og lagrer CO2. De siste tiårene har avskoging i tropiske strøk vært en viktig kilde til utslipp av CO2. 

Avskoging i tropene øker CO2 konsentrasjonen i atmosfæren. Foto:iStockphoto
Effektene av avskogingen i tropene motvirkes i noen grad av økt tilvekst i skogene i nord. Foto: iStockphoto

Skogen tar opp og lagrer CO2

Skogen spiller en viktig rolle i klimasammenheng. Trær og annen vegetasjon tar opp karbondioksid (CO2) gjennom fotosyntesen. Noe åndes ut igjen. Resten lagres til treet råtner eller forbrennes, og slippes ut til atmosfæren i form av CO2. Dersom det er dårlig tilgang til oksygen når treet råtner, vil klimagassen metan bli dannet og sluppet ut.

Når et tre er hogget kan det brukes til ulike formål, for eksempel tømmer, bygningskonstruksjoner, tremasse og papir. Karbonet vil da bli lagret i disse produktene. Dersom treet blir til produkter med lang levetid vil det være positivt for klimaet. Årsaken er at det utsetter utslippet av CO2 fra trevirket.

Avskoging viktig årsak til mer CO2 i atmosfæren

Skogen dekker om lag 4 milliarder hektar, eller om lag 31 prosent, av jordas landareal. Avskoging fører til reduksjon i det globale karbonlageret og tilsvarende økning av CO2 i atmosfæren og i havet. De siste årene har avskoging, særlig i varmere strøk, bidratt til utslipp av CO2.

I 2004 anslo FNs klimapanel at avskoging sto for om lag 17 prosent av det globale utslippet av klimagasser. Den siste hovedrapporten fra FNs klimapanel (femte hovedrapport) anslår at ca. 12 prosent av de globale utslippene av klimagasser i perioden 2000 til 2010 kom fra avskoging og arealbruksendringer.

Årsaken til at andelen har sunket de siste årene er blant annet at utslippene fra fossile brensler har økt. Uansett er utslipp av CO2 fra avskoging en viktig årsak til at CO2-konsentrasjonen i atmosfæren har økt siden førindustriell tid.

Nettoopptak av CO2 i kaldere strøk

Skogene i kaldere strøk er også viktig for klimaet. I disse områdene har skogen nå et nettoopptak av CO2.

I Norge er skogen en kilde til opptak av CO2, fordi tilveksten er større enn avvirkningen. Selv om den norske skogen vokser sakte, har den årlige tilveksten økt siden tidlig i forrige århundre. Hvert år bidrar dette til at skogen tar opp store mengder CO2, tilsvarende rundt halvparten av de totale norske klimagassutslippene.