Klimagassutslipp fra transport

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport

Transport er den største kilden til klimagassutslipp i Norge, og står for 30 prosent av utslippene. Veitrafikk står for over halvparten av transportutslippene.

Stor økning, stabilisering og nå litt nedgang

De samlede utslippene fra transport økte betydelig fra 1990 fram til omkring 2010. Deretter stabiliserte utslippene seg, og de siste årene har de gått noe ned. Utslippene i 2017 var 22 prosent høyere enn i 1990.

Utviklingen i utslippene henger både sammen med økonomisk vekst og befolkningsutvikling. En større befolkning gir behov for mer person- og godstransport, og bedre betalingsevne gir oss mulighet til å reise mer.

For veitrafikken har økt bruk av biodrivstoff, flere elbiler og mer drivstoffeffektive kjøretøy, gjort at utslippene har økt mindre enn det samlede transportomfanget de senere årene.

I de siste årene har det vært en økning i utslippene fra innenriks luftfart og motorredskaper mv, mens utslippene fra innenriks sjøfart og fiske har gått ned.

Figuren under viser utslippene fra transportsektoren i forhold til de totale klimagassutslippene i Norge i 2017.

Bokser - Transport-2018.png  

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Veitrafikk fortsatt største kilde

Veitrafikk står for 56 prosent av klimagassutslippene fra innenlands transport i Norge. Bruken av personbiler har økt i lang tid, og fortsetter å øke. Likevel ser vi nå en stabilisering og nedgang i utslippene fra personbiler. Dette skyldes økt bruk av biodrivstoff, mer effektive kjøretøy og elektrifisering.

Utslippene fra tunge kjøretøy og varebiler har hatt en større økning enn personbiler siden 1990, og disse kjøretøyene har nå nesten like høye samlede utslipp som personbiler.

Sjøfart og fiske går ned

Klimagassutslipp fra sjøfart og fiske har gått ned de siste årene, og var i 2017 omtrent på samme nivå som i 1990. Nedgangen i utslippene henger trolig sammen med lavere aktivitet for offshore supplyskip, overgang til mindre utslippsintensive drivstoff og bruk av ny teknologi. Nedgangen kan også skyldes at en økt andel fartøy har bunkret drivstoff utenlands.

Utslippene fra innenriks flytrafikk (det vil si flyvninger mellom norske flyplasser, og militær luftfart) utgjorde 2,4 prosent av de totale norske klimagassutslippene i 2017. Den sivile lufttrafikken står for mesteparten av disse utslippene. I tillegg kommer utslippene fra utenlandsreiser, men disse bokføres ikke i det norske klimagassregnskapet.

Klimagassutslipp fra motorredskaper mv (traktorer, anleggsmaskiner, fritidsbåter og lignende) har økt med 45 prosent siden 1990, og var i 2017 nesten like store som utslippene fra sjøfart og fiske.

Transportomfanget fortsetter å øke

Vi nordmenn blir flere og reiser stadig mer, særlig med personbil og med fly. Figuren under viser persontransport i Norge fra 1990-2017. Antall personkilometer har økt med 55 prosent, samtidig som befolkningen har økt med ca. 25 prosent.

Transportarbeid

Måles i personkilometer (antall passasjerer på én tur multiplisert med kjørt distanse) og tonnkilometer (mengde transport for én tur multiplisert med kjørt distanse).

Eksempel: Dersom tre personer kjører tre kilometer i én bil, har bilen utført et transportarbeid på 3*3=9 personkilometer.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Samtidig har det fram til 2014 vært en økning i godstransport på vei, som vist i figuren under. Veitransporten står i dag for tre fjerdedeler av godstransporten på fastlandet.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Mindre og mer miljøvennlig transport 

Økt bruk av biodrivstoff, mer effektive kjøretøy og elektrifisering har gjort at utslippene fra transport har gått noe ned de siste årene.

Det er i hovedsak to typer tiltak som kan redusere klimagassutslippene fra transport framover:

  • redusert transportmengde og overgang til transportformer med lavere utslipp som kollektivtrafikk, sykkel og gange. Et eksempel for godstransport er overføring fra vei til sjø og jernbane.
  • overgang til lav- og nullutslippsteknologi som elektriske kjøretøy.

Biodrivstoff kan redusere klimagassutslippene, men er framstilt fra en begrenset ressurs og bør fortrinnsvis brukes der det finnes få andre alternativer for å redusere klimagassutslippene. Der nullutslippsløsninger ikke er tilgjengelig enda, som innen luftfart, sjøtransport og tunge kjøretøy, vil det fortsatt være behov for biodrivstoff på lengre sikt.