Metan (CH4)

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport

Metan regnes som den nest viktigste klimagassen. Den bidrar til litt mindre enn ti prosent av klimagassutslippene i Norge. 

Jordbruket står for noe mer enn halvparten av de norske metanutslippene. Avfallsdeponier og olje- og gassutvinning er andre viktige kilder.

De totale metanutslippene har hatt en svakt nedadgående trend siden 1990.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Svakt nedadgående utslipp fra jordbruk

Metanutslippene fra jordbruk kommer nesten utelukkende fra husdyrhold. Fordøyelsesgasser fra kyr og sauer er den største kilden til utslipp, mens husdyrgjødsel står for en mindre del av utslippene. Utslippene fra jordbruket gikk ned med 1,8 prosent fra 1990 til 2017.

Antall kyr og sauer er den viktigste driveren for utslipp av metan fra husdyrhold i jordbruket. Årsaken til den nedadgående trenden er økt bruk av kraftfôr, mer effektiv melkeproduksjon og færre melkekyr. 

Mindre utslipp fra avfallsdeponier 

Utslipp av metan fra avfallsdeponier skyldes nedbryting av organisk avfall. Størrelsen på utslippene avhenger av når avfallet ble deponert, hvor store mengder avfall det er snakk om og avfallets sammensetning – og hvor mye av metangassen som dannes som samles opp.

I 2017 stod avfallsdeponier for 20 prosent av de norske metanutslippene. Strengere regelverk gjør at mengden avfall som deponeres har gått betydelig ned. I tillegg blir en del gass fra gjenværende deponier samlet opp. Utslippene av metan fra avfallsdeponier ble derfor redusert med 53 prosent fra 1990 til 2017.

Olje- og gassutvinning og transport bidrar også

Utslipp og lekkasjer fra utvinning, distribusjon og forbrenning av naturgass og andre fossile brensler er de viktigste kildene til utslipp av metan fra olje- og gassutvinning. De utgjør rundt 15 prosent av de totale utslippene av metan. 

Transport bidrar til ca. fire prosent av de totale metanutslippene, og utslippene herfra er mer enn doblet siden 1990. Hovedårsaken er økt bruk av naturgass i ferge- og skipsfarten. 

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Overvåker konsentrasjonen av metan

De norske målestasjonene på Zeppelinfjellet på Svalbard og Birkenes i Aust-Agder er en del av et globalt nettverk som overvåker konsentrasjonen av metan i atmosfæren. 

I 2016 ble det målt rekordhøye nivåer av metan på disse stasjonene. Både globalt og på norske stasjonene øker metankonsentrasjonen for hvert år. Den totale økningen siden før den industrielle revolusjonen er på hele 150 prosent1