Statistikk for klimagassutslipp i kommuner Publisert av Miljødirektoratet

Her finner du statistikk om klimagassutslippene i norske kommuner.


Statistikken viser utslippene av klimagasser som oppstår innenfor kommunens grenser. Utslippstallene vises for årene 2009, 2011, 2013, 2015 og 2016 og fordeles på:

  • Ulike kilder til klimagassutslipp, samlet under sektorer som f.eks. transport, industri og jordbruk
  • Klimagassene CO2, metan (CH4) og lystgass (N2O)

Dette er en betaversjon. Endelig presentasjonsløsning med nytt innhold og oppdatert tidsserie vil lanseres innen utgangen av mars 2019.

Trykk på pilene nederst i visningen for å se flere arkfaner med mer informasjon. På siste side i visningen finner du versjonslogg over forbedringer og feilrettinger.

De to første sidene i visningene gir en oversikt over utslippene i kommunen som er valgt. De andre sidene viser statistikken fordelt på sektorer, med tilhørende utslippskilder.

Nedenfor kan du sammenligne klimagassutslippene i flere kommuner. Du kan filtrere på fylke, kommune, år og utslippskilde.

Metode bak beregningene

Statistikken er utviklet av Miljødirektoratet i samarbeid med KS – Kommunesektorens organisasjon og SSB. Den nye statistikken er blant annet basert på beregninger fra SSB og rapportering til Miljødirektoratet.

Tallene er utviklet for å være mest mulig sammenlignbare over tid, og samme metode og datakilder er brukt så langt det har vært mulig for hele tidsserien. I statistikken har vi brukt datakilder som i størst mulig grad viser utviklingen på lokalt nivå. Datakildene er derfor ikke alltid de samme som brukes i det nasjonale utslippsregnskapet. Dette betyr at det ikke alltid er samsvar mellom summen av utslippene i alle kommuner og den nasjonale totalen. Prinsippene og metodikken for utslippsregnskapet for kommuner og for Norge er imidlertid de samme. 

For sjøfart og luftfart er forskjellene mellom summen av utslippene i kommunene og den nasjonale totalen spesielt tydelig. Årsaken er at her er det benyttet en annen avgrensning ved at også utenriks luft- og sjøfart er inkludert i statistikken for kommuner, mens det nasjonale utslippregnskapet bare regner med innenriks utslipp.

Behov for videreutvikling – gi gjerne tilbakemeldinger

Dagens løsning er en betaversjon og Miljødirektoratet jobber for å videreutvikle løsningen.

Send oss gjerne innspill, kommentarer og forslag til forbedringer på e-postadressen klimakommune@miljodir.no