Klimagassutslipp fra jordbruk

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport

Jordbruk er den største kilden til utslipp av metan og lystgass. I 2017 sto jordbruket for vel åtte prosent av de totale klimagassutslippene i Norge.

Jordbruk - 2018.png

Metan fra husdyr og lystgass fra gjødsel

Jordbruket er den største kilden til utslipp av både metan og lystgass.

Det meste av metanutslippene kommer fra dyrenes fordøyelse, spesielt fra drøvtyggere. Resten av metanutslippene kommer fra lagring av husdyrgjødsel.

Størsteparten av utslippene av lystgass kommer fra spredning av kunst- og husdyrgjødsel. Hvor store utslippene er, påvirkes av hvordan jorda bearbeides og hva som dyrkes. I tillegg spiller fuktighet, oksygeninnhold og temperatur i jorda en rolle.

Resten av lystgassutslippene fra jordbruket kommer hovedsakelig fra dyrkede myrer, lagring av gjødsel og nedbrytning av vekstrester, som halm, i jorda.

Figuren under viser utslippene fra jordbruket i 2017 sammen med Norges totale klimagassutslipp.

 

Bokser - Jordbruk-2018.png 

Stabile utslipp fra jordbruket

Siden 1990 har utslippene av klimagasser fra jordbruket gått ned med fire prosent. Viktige årsaker er mindre bruk av nitrogenholdig mineralgjødsel, mer bruk av kraftfôr i stedet for gras og bedre utnyttelse av melkeproduksjonen.

Det er imidlertid stor usikkerhet rundt størrelsen på utslippene fra jordbruket. Dette gjelder spesielt utslippene av lystgass fra jord. Årsaken er at disse utslippene påvirkes av lokale forhold som for eksempel nedbør, jordbearbeiding og jordsmonn.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

CO2-utslipp fra jordbruket

Kalking og spredning av mineralgjødselet urea gir et mindre utslipp av CO2 fra jordbruket. I tillegg kommer utslipp av CO2 fra forbrenning av olje til oppvarming og diesel til landbruksmaskiner. I det norske klimagassregnskapet regnes disse utslippene inn under energisektoren.

Oppdyrking av myr fører også til utslipp av CO2 gjennom nedbrytning og tap av karbon. Dette inngår ikke som utslipp fra jordbruk i klimagassregnskapet, men rapporteres årlig til FNs klimakonvensjon og til Kyotoprotokollen under kategorien LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry).

Mange tiltak mot forurensning fra jordbruk 

Tiltakene for å redusere utslippene fra jordbruket har først og fremst vært rettet mot å redusere forurensning og avrenning av næringsstoffer til vassdrag. De har derfor bidratt lite til å redusere utslippene av klimagasser.

Samtidig kan flere av virkemidlene som skal redusere avrenning av nitrogen til vann, også bidra til å redusere utslippene av lystgass.