Klimagassutslipp fra industri

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport

Industrien sto for 23 prosent av Norges klimagassutslipp i 2017. Utslippene gikk ned med 39 prosent fra 1990 til 2017. 

Industri - 2018.png

CO2-utslipp fra kraftkrevende industri dominerer

I 2017 var klimagassutslippene fra industrien – utenom olje og gassutvinning – 12,1 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Utslippene deles i utslipp fra forbrenning og prosessutslipp.

Forbrenning gir i hovedsak utslipp av CO2, som kommer fra fyring med olje eller naturgass.

Industriprosesser gir utslipp av mange ulike typer gasser, men først og fremst CO2. De største prosessutslippene kommer nå fra bruk av kull og koks som reduksjonsmiddel i metallproduksjon. 

Metallproduksjon står for de største utslippene av klimagasser fra industrien. Produksjon av mineralprodukter som sement, oljeraffinerier samt mineralgjødselproduksjon, petrokjemi og annen kjemisk industri er andre viktige utslippskilder.

Figuren under viser utslippene fra industrien i 2017 sammen med Norges totale klimagassutslipp.

 Bokser - Industri-2018.png

Utslippene av andre klimagasser har gått ned

Produksjon av aluminium har tradisjonelt gitt store utslipp av de fluorholdige klimagassene PFKer. Prosessforbedringer har gjort at disse utslippene har blitt kraftig redusert, selv om  produksjonsvolumet har økt.

Produksjon og omsmelting av magnesium ga tidligere høye utslipp av SF6, som er en klimagass med svært høyt oppvarmingspotensial. I 2006 opphørte all slik aktivitet her i landet, og industrien slipper derfor ikke lenger ut SF6.

Produksjon av saltpetersyre, som er råstoff i produksjon av mineralgjødsel, er den største industrielle kilden til utslipp av lystgass. Disse utslippene har blitt sterkt redusert på grunn av prosessforbedringer.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Tekniske tiltak og kvotesystem

Tekniske tiltak er de viktigste årsakene til nedgangen i klimagassutslipp fra norsk industri. Men også nedleggelse av industri med store utslipp har bidratt.

I 2008 ble deler av den norske industrien innlemmet i EUs kvotesystem. Dette ble utvidet fra 2013, og nå omfattes 88 prosent av industriens utslipp av kvotesystemet. Bedrifter som omfattes av kvotesystemet må hvert år levere inn en klimakvote for hvert tonn CO2-ekvivalenter de slipper ut.