Klimagassutslipp fra veitrafikk

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport

Veitrafikken står for 17 prosent av av de totale utslippene av klimagasser i Norge. Utslippene økte sterkt fram til 2007. Deretter stabiliserte de seg, og har gått noe ned de siste årene. 

Veitrafikk - 2018.png

Utslippsøkningen har stoppet opp 

De samlede utslippene fra veitrafikk økte sterkt fra 1990 og fram mot 2007. Deretter stabiliserte de seg, og de siste årene har utslippene gått ned. Sett under ett økte utslippene med 22 prosent fra 1990 til 2017.

Personbiler står for den største andelen av utslippene – og sto for 53 prosent av utslippene i 2017. Tunge kjøretøy og varebiler sto for 47 prosent, mens resten kom fra motorsykler og mopeder.

Klimagassutslippene fra veitrafikk består i all hovedsak av CO2

Utslipp av CO2 fra forbrenning av biodrivstoff regnes ikke med i det norske klimagassregnskapet. Dette er i henhold til retningslinjene fra FNs klimapanel. Årsaken er at CO2 fra forbrenning av biomasse antas å bli tatt opp igjen i voksende biomasse, og slik sett ikke bidra til mer tilførsel av CO2 til det naturlige karbonkretsløpet. Utslipp av metan og lystgass fra forbrenning av biomasse telles derimot med, men disse utslippene er små.

Ifølge retningslinjer fra FNs klimapanel skal utslipp fra produksjon og foredling av drivstoff føres opp i klimagassregnskapet i det landet der utslippene skjer. I Norge blir praktisk talt all elektrisitet produsert fra vannkraft, her i landet regnes derfor elbiler som utslippsfrie.

 Bokser - Veitrafikk-2018.png

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Økning i antall personbiler og godstransport

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) eier annenhver nordmann en bil. Fra 2010 har det totale antallet registrerte personbiler i Norge økt, og fordelingen på drivstofftyper har endret seg. I løpet av disse årene har antall bensinbiler blitt redusert, mens antall dieselbiler har økt.

Samtidig har det vært en økning i andelen elbiler, som sto for omtrent fem prosent av alle registrerte personbiler i 2017. Antallet hybridbiler har også økt, men før 2016 ble de telt som diesel- eller bensinbiler, avhengig av drivstofftype.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Når det gjelder godstransporten har andelen kjøretøy som frakter gods langs veiene økt – på bekostning av sjø og jernbane. Samtidig har også mengden gods som transporteres økt.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Elbiler og biodrivstoff gir mindre CO2-utslipp 

CO2-utslippene fra personbiler har ikke økt like mye som veksten i trafikken skulle tilsi. En grunn til dette er at innblandingen av flytende biodrivstoff i bensin og diesel har økt kraftig siden 2015. I 2017 var den totale andelen innblandet biodrivstoff omtrent 16 prosent. I tillegg har bilmotorene blitt mer energieffektive, og flere har gått over til null- eller lavutslippskjøretøy som elbiler og hybridbiler.

På grunn av sterk økning i varetransporten er CO2-utslippene fra tunge kjøretøy og varebiler mer enn dobbelt så store som de var i 1990.

Elektrifisering og mindre trafikk 

Det er hovedsakelig to typer tiltak som kan redusere klimagassutslippene fra veitrafikken framover:

  • redusert transportmengde og overgang til transportformer med lavere utslipp, som kollektivtrafikk, sykkel og gange. Et eksempel for godstransport er overføring fra vei til sjø og jernbane.
  • overgang til lav- og nullutslippsteknologi som elektriske kjøretøy

Bruk av biodrivstoff  kan også redusere klimagassutslippene, men er framstilt fra en begrenset ressurs. Biodrivstoff bør derfor fortrinnsvis brukes der det finnes få andre alternativer som kan redusere klimagassutslippene.

Der nullutslippsløsninger ikke er tilgjengelig enda, som for tunge kjøretøy, vil det fortsatt være behov for biodrivstoff på lengre sikt.