F-gasser

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport

I Norge har vi hatt relativt store utslipp av f-gasser fra industrien. Nå er disse utslippene sterkt redusert. I dag er kuldeanlegg den største kilden til utslipp av f-gasser.

F-gasser (fluorholdige gasser) skiller seg fra de andre klimagassene ved at de er produkter eller forurensninger fra industriprosesser, og ikke finnes naturlig i atmosfæren. 

Gassene deles inn i SF6, HFKer og PFKer. Mange av dem er sterke klimagasser (de har høy GWP verdi).

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Industriutslipp var viktigst

I 1990 utgjorde PFK-gassene nesten åtte prosent av de totale klimagassutslippene i Norge. Utslippene kom fra produksjon av aluminium. Forbedringer i teknologi og driftsrutiner  har gitt store utslippsreduksjoner. I 2017 var utslippene nede i 0,13 millioner tonn CO2-ekvivalenter, eller 0,25 prosent av de totale utslippene.

Tidligere var det også store utslipp av SF6 fra magnesiumindustrien, men denne er nå avviklet. Utslippene av SF6 er nå 0,11 prosent av de totale utslippene av klimagasser, og den dominerende kilden er lekkasjer fra høyspentbrytere.

Kuldegasser dominerer nå

I dag er lekkasjer av HFK-gasser fra kuldeanlegg, luftkondisjonering og varmepumper den desidert største kilden til utslipp av f-gasser.

I 1990 var utslippene nærmest ubetydelige, men fra midten av 1990-årene økte bruken kraftig, fordi HFKer ble faset inn som erstatninger for ozon-nedbrytende KFK- og HKFK-gasser. Utslippene av HFKer utgjorde 2,6 prosent av de totale klimagassutslippene i 2017.

I 2003 ble det innført avgift på import av HFK, noe som gjorde at veksten avtok noe. En EU-regulering som begrenser og kontrollerer bruken av gassene, og som er fastsatt i den norske produktforskriften, har også bidratt til å redusere veksten i utslipp.

De siste årene har vi sett tendenser til at veksten begynner å stagnere, og utslippene i 2016 og 2017 var tilnærmet like. Det forventes at utslippene vil gå ned på litt lengre sikt, som et resultat av nye reguleringer.