Karbondioksid (CO2)

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport

CO2 regnes som den viktigste klimagassen. Den bidrar mest til de menneskeskapte klimaendringene, og utgjør over 80 prosent av klimagassutslippene i Norge.

Norges utslipp av CO2 kommer hovedsakelig fra forbrenning av oljeprodukter, gass og kull. De største kildene til CO2-utslipp er transport, olje- og gassutvinning og industri.

I Norge kommer elektrisiteten i all hovedsak fra vannkraft. CO2- utslippene fra elektrisitetsforsyningen her i landet er derfor svært lave sammenlignet med de fleste andre land. Også oppvarming av bygg er i stor grad basert på elektrisitet i stedet for fyringsolje eller gass.

CO2-utslippene per innbygger ligger på omtrent samme nivå i Norge som gjennomsnittet for landene i Vest-Europa. De norske utslippene per innbygger er under halvparten av utslippene i USA, men betydelig høyere enn gjennomsnittet for utviklingslandene.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Utslippene avhenger av økonomisk aktivitet

CO2-utslippene er nært knyttet til privat forbruk og industriproduksjon og svinger fra år til år avhengig av de økonomiske konjunkturene. For eksempel ga finanskrisen i 2008 en markant nedgang i utslippene.

De mer langsiktige trendene i utslippene avhenger også av den teknologiske utviklingen og strukturelle endringer i samfunnet.

Fra 1990 til 2017 økte CO2-utslippene i Norge med 24 prosent. Den kraftige veksten i olje- og gassproduksjonen på 1990-tallet er den viktigste årsaken til økningen. Etter årtusenskiftet var utslippene relativt stabile, men fra 2016 til 2017 var det en nedgang på 1,6 prosent. Økt bruk av biodrivstoff og elbiler er de viktigste årsakene til nedgangen.

Les mer om CO2-utslipp fra de viktigste kildene:

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Overvåker CO2-konsentrasjonen i atmosfæren

De norske målestasjonene på Zeppelinfjellet på Svalbard og Birkenes i Aust-Agder er en del av et globalt nettverk for å overvåke trendene i konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren.

Resultatene fra målingene viser at CO2-konsentrasjonen har økt kontinuerlig siden målingene startet. Dette samsvarer  med den globale trenden.