Farlige stoffer i vaskemidler

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport

Vaskemidler kan inneholde kjemikalier som vanskelig brytes ned i naturen. Antibakterielle stoffer kan være helse- og miljøfarlige og gjør ikke vaskemidlene mer effektive. De kan også gjøre bakterier motstandsdyktige mot antibiotika. 

Stadig nye vaskemidler på markedet

Det samlede forbruket av faremerkede vaske- og rengjøringsmidler i Norge var rundt 110 000 tonn i 2013. Tallene inkluderer ikke rengjøringsmidler som brukes i industriprosesser.

Det årlige private forbruket av faremerkede vaske- og rengjøringsmidler ligger på rundt 60 000 tonn, ifølge tall fra produktregisteret.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Vaskemidler med farlige stoffer kan skade helse og miljø

I tillegg til tradisjonelle vaskemidler, finnes det også nå vaskemidler som er tilsatt bakteriedrepende stoffer. Slike antibakterielle stoffer kan være farlige, både for helse og miljø. Det kan også gjøre bakterier motstandsdyktige mot antibiotika. Slike stoffer gjør ikke vaskemidlene mer effektive.

Spesialrengjøringsmidler inneholder ofte flere og mer betenkelig kjemikalier enn de tradisjonelle vaskemidlene.

Vaskemidler inneholder ofte tensider, hvor enkelte kan være tungt nedbrytbare. De mest skadelige er ikke lenger tillatt brukt i norske og europeiske produkter, men de kan forekomme i produkter importert fra land utenfor Europa. Kationiske tensider er meget giftige for vannlevende organismer.

Et eksempel på ikke-ioniske tensider er nonylfenoletoksilat, som brytes ned til nonylfenol. Nonylfenoler og nonylfenoletoksilater er ikke tillatt brukt i vaskemidler i Norge og Europa. Nonylfenol er tungt nedbrytbart, bioakkumulerer og er meget giftig for vannlevende organismer. Det mistenkes for å være hormonforstyrrende og gi skade på foster og forplantningsevne, og er klassifisert som etsende.

Noen kjemikalier kan fremkalle allergiske reaksjoner, og sterke rengjøringsmidler kan være etsende. Vaskemidler kan inneholde fosfor (fosfat, fosfonat), som kan føre til gjengroing av innsjøer og vassdrag. Produktene skal være merket dersom de inneholder fosfat, og det finnes krav til maksimalt innhold av fosfor i alle vaskemidler i Norge og i noen vaskemidler i EU.

Vaskemidler havner i miljøet

Vaskemidlene blir ikke borte når du er ferdig med å vaske. Vaske- og rengjøringsmidler inneholder kjemikalier som ved bruk vil havne i avløpet, og enten slippes direkte ut til vann eller tilføres kloakkslammet i renseanleggene.

Bruk færre vaskemidler og dosér riktig

Kjemikalier som regnes for å utgjøre en alvorlig trussel mot helse og miljø, settes på den norske prioritetslisten. Stoffene blir dermed omfattet av et nasjonalt mål om at bruk og utslipp av kjemikaliene skal kontinuerlig reduseres, med intensjon om å stanse utslippene innen 2020.

Norge har felles kjemikalieregelverk med EU, og i tillegg noen nasjonale forbud.

Regulering av vaske- og rengjøringsmidler

Farlige kjemikalier i vaske- og rengjøringsmidler er regulert gjennom spesialregelverk i vaskemidelforordningen og produktforskriften, i tillegg til generelt kjemikalieregelverk som REACH og CLP.

  • EUs vaskemiddelforordning, som også gjelder i Norge, setter krav til nedbrytbarhet av tensider og grenser for fosforinnhold i enkelte vaskemidler til forbrukere. Forordningen setter også krav til informasjon og merking.
  • I Norge reguleres fosforinnhold i alle typer vaskemidler, mens EU har krav til forsforinnhold i tøyvaskemidler og maskinoppvaskmidler.
  • Nonylfenol, oktylfenol og deres etoksilater er strengt regulert i REACH.
  • Det er deklareringsplikt til produktregisteret for alle faremerkede kjemikalier som omsettes i mengder på 100 kg eller mer per år.
  • CLP/merkeforskriften setter krav til merking og emballering av kjemikalier.

Velg miljømerkede produkter

Du kan redusere miljøbelastningen ved å bruke minst mulig vaske- og rengjøringsmidler. 

Svanen-EU-blomsten.png 

Velg miljømerkede vaske- og rengjøringsmidler når det er mulig. Mange slike produkter på markedet er nå merket med offisielle miljømerker som Svanen og EU-blomsten. Det fins også andre miljømerker. Du kan lese mer om disse på nettsiden til Stiftelsen Miljømerking.

Dosér vaskemiddelet riktig, og velg gjerne konsentrater. De har mindre emballasje og færre fyllstoffer. Vask kun ved behov og fyll opp vaskemaskinen. Flere tips for miljøvennlig vasking finner du på Erdetfarlig.no

Les merkingen på emballasjen

Det er viktig å lese merkingen på emballasjen for å unngå fare og dosere riktig. Vaskemidler og emballasje skal være merket med blant annet informasjon om dosering, fosfatinnhold, innhold av konserveringsmidler og parfymestoffer. Dette er merking som kommer i tillegg til eventuell merking som kreves i henhold til forskrift om klassifisering og merking av farlige kjemikalier.