Farlige stoffer i maling, lakk og lim

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport

Maling, lakk og lim kan inneholde helse- og miljøfarlige stoffer, men det kommer stadig nye miljøvennlige alternativer. 

Maling, lakk og lim kan inneholde farlige stoffer

Maling, lakk og lim kan inneholde stoffer som kan være farlige for helse og miljø. De kan for eksempel inneholde miljøgifter som blykromater, blysulfater, kort- og mellomkjedete klorparafiner, ftalatet DEHP, bisfenol A, tris(2-kloretyl)fosfat (TCEP) og nonylfenol og nonylfenoletoksilater. De kan også inneholde biocider.

Maling og lakk deles gjerne inn i to hovedgrupper: vannbaserte og oljebaserte.

I oljebasert maling er farge og fyllstoff blandet med organiske løsemidler, og tradisjonelt har det meste av dette vært VOC. Krav til lavt VOC-innhold har medført at det har blitt vanlig med vannbaserte produkter, men også vannbaserte produkter inneholder noe VOC.

Stabilt forbruk av maling og lakk som inneholder farlige kjemikalier

Tall fra produktregisteret viser at forbruket av maling med helse- og miljøfarlige stoffer har holdt seg relativt stabilt de siste 10 årene. Det er samtidig et skifte mot økt bruk av mindre skadelige produkter.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Bruken av noen stoffer har gått ned. Dette gjelder først og fremst stoffer som kan gi kreft, reproduksjonsskader eller arvestoffskader (CMR). Ifølge opplysninger fra bransjen skyldes nedgangen at de vannbaserte maling- og lakkproduktene har tatt over større deler av markedet.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut
info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Farlige stoffer kan skade helse og miljø

Maling, lakk og lim kan inneholde flere ulike miljøgifter: 

Miljøgifter

  • Kalles også PBT- eller vPvB-stoffer, fordi de er lite nedbrytbare (Persistente), kan hope seg opp i levende organismer (Bioakkumulerende) og giftige (Toksiske), eller de kan være veldig lite nedbrytbare (vP) og veldig bioakkumulerende (vB)
  • Begrepet giftig omfatter her langtidsvirkninger som kreft og reproduksjons- og arvestoffskader, som er det vi er mest bekymret for når det gjelder miljøgifter
  • Også stoffer som er svært lite nedbrytbare og som svært lett hoper seg opp i levende organismer regnes som miljøgifter, selv om de ikke har kjente giftvirkninger
  • Noen tungmetaller, som bly, kadmium og kvikksølv regnes også som miljøgifter
  • Persistente organiske miljøgifter (POPer) er miljøgifter som i tillegg har egenskaper som gjør at de kan transporteres over svært store avstander

Biocider er aktive stoffer som forstyrrer, uskadeliggjør eller som på andre måter forhindrer virkninger av skadelige organismer som sopp, insekter eller rotter. Mange produkter som inneholder biocider har betenkelige egenskaper i forhold til helse og miljø, siden det nettopp er produktenes giftige egenskaper som gir ønsket effekt overfor de skadelige organismene. 

Flyktige organiske løsemidler (VOC) er organiske forbindelser som lett damper av fra produkter og som kan være skadelig for helse og miljøet på flere måter. For de som bruker og arbeider med produkter som inneholder organiske løsemidler, kan den direkte eksponeringen forårsake svimmelhet, hodepine og irritasjon i øyne og luftveier. I tillegg kan gjentatt eksponering føre til langtidseffekter som skader på sentralnervesystemet.

VOC kan også føre til økte nivåer av bakkenær ozon som dannes når nitrogenoksider (NOx) og VOC reagerer med hverandre kjemisk under påvirkning av sollys (fotokjemisk reaksjon). For høye nivåer av bakkenær ozon kan ha negativ påvirkning på menneskers helse, naturlig vegetasjon og avlinger og visse materialer.

Den største kilden til utslipp av VOC i Norge er bruk av oljeholdige eller løsemiddelbaserte produkter fra maling og lakk.

Vannbaserte produkter generelt mest miljøvennlige

Vannbaserte produkter er i hovedsak mer miljøvennlige enn produkter som inneholder organiske løsemidler, og medfører i mindre grad helseskader. Men også vannbaserte produkter kan inneholde stoffer som virker irriterende på øyne og luftveier, spesielt for personer som er sensitive. Vannbaserte produkter inneholder også ofte noe VOC.

Regulering av stoffer i maling og lakk

Kjemikalier som regnes for å utgjøre en alvorlig trussel mot helse og miljø, settes på den norske prioritetslisten. Stoffene blir dermed omfattet av et nasjonalt mål om at bruk og utslipp av kjemikaliene skal kontinuerlig reduseres, med intensjon om å stanse utslippene innen 2020.

Norge har felles kjemikalieregelverk med EU, og i tillegg noen nasjonale forbud.

Forbud mot noen miljøgifter

Noen av miljøgiftene er forbudt å bruke i maling. Blant annet er flere blyforbindelser forbudt. For maling og lakk er det i tillegg begrensninger på innholdet av flyktige organiske forbindelser (VOC). Produkter som er behandlet med maling, lakk eller lim, og som er produsert utenfor EU/EØS, kan imidlertid inneholde stoffer som det ikke er tillatt å bruke i Norge.

Strenge grenseverdier for VOC

Det er strenge grenseverdier for VOC i maling og lakk gjennom produktforskriftens § 2-24 til 2-26 og vedlegg VII til kapittel 2. Bestemmelsene angir maksimalt innhold av VOC i ulike kategorier av maling og lakk. Både vannfortynnbare produkter og løsemiddelbaserte produkter har egne grenseverdier for VOC. For eksempel er maksimalt innhold av VOC i løsemiddelbasert maling for utendørs mineralske flater 430 g/liter, mens grensen er 40 g/liter for vannfortynnbare produkter.

Rester behandles som farlig avfall

Rester av maling, lakk og lim skal behandles som farlig avfall og leveres til kommunens mottak for farlig avfall. Du finner ditt nærmeste leveringssted for farlig avfall på www.sortere.no.

Tom og tørr emballasje uten produktrester kan stort sett sorteres på vanlig måte, og leveres til materialgjenvinning sammen med annet husholdningsavfall. Emballasje i plast leveres sammen med annen plastemballasje, og emballasje i metall leveres til din lokale gjenvinningsstasjon.

Unntak fra dette er emballasje som er merket med symbol for akutt giftig, oksiderende, gass under trykk, eksplosjonsfarlig, brannfarlig, eller kroniske helsefare. Denne typen emballasje skal leveres til kommunale mottak for farlig avfall.

Velg miljømerkede produkter

Ved kjøp av maling, lakk eller lim er det best å velge et miljømerket produkt. Disse er vurdert etter strenge kriterier og tar hensyn både til miljø og helse ved at de inneholder mindre helse- og miljøskadelige stoffer, bidrar til mindre farlig avfall og produseres med minst mulig utslipp av farlige stoffer og klimagasser. Du kan lese mer om dette hos Stiftelsen Miljømerking.

Svanen-EU-blomsten.png

Velg gjerne vannbaserte produkter når det er mulig. Forhandleren skal ha kunnskap om riktig bruksområde og framgangsmåte. Advarselsmerkingen på emballasjen skal gi informasjon om farer ved bruk av produktet. Det er også viktig å sørge for god utlufting ved bruk av maling, lakk eller lim.