Farlige stoffer i produkter

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport Read in English

Mange av de produktene vi omgir oss med i dagliglivet bidrar til utslipp av helse- og miljøfarlige stoffer. Dette kan skje når produktene blir laget, når vi bruker dem, eller når de havner i avfallet. 

Mange produkter inneholder farlige stoffer

Produktene vi bruker til daglig kan inneholde farlige stoffer. Antallet importerte produkter fra land utenfor Europa øker, og vi har ikke nok kunnskap om alle helse- og miljøfarlige stoffer i disse produktene.

Ulike farlige stoffer kan finnes i helt vanlige forbrukerprodukter som plast, EE-produkter, tekstilermaling og lakk, vaske- og rengjøringsmidler og byggevarer.

Utslipp fra produkter kan skade helse- og miljø

Noen stoffer slippes ut i naturen når produktene brukes. Dette gjelder for eksempel løsemidler som fordamper, tungmetaller som slippes ut ved forbrenning av olje, begroingsmidler som lekker ut fra bunnstoff på båter og ulike stoffer i vaske- og rengjøringsmidler.

I mange tilfeller er forurensningsproblemet størst etter at produktene blir kastet. Stoffene kan da bli sluppet ut i miljøet gjennom kloakksystemet, ved avfallsforbrenning eller gjennom sigevann og avdamping fra avfallsfyllinger. Da kan skadene oppstår en god stund etter at produktene er kastet.

Økt levestandard gir økt bruk av produkter

Økt forbruk av produkter har sammenheng med økt levestandard, endringer i forbruksmønster og livsstil. Mer avansert teknologi, spesifiserte behov og nisjeprodukter gir økt antall produkter. Dette kan føre til økt miljøbelastning.

Produktrettet miljøvern, regelverk og miljømerker

Mange virkemidler har blitt tatt i bruk for å fremme omsetning og utvikling av mer miljøvennlige produkter. Noen er basert på frivillighet, andre på reguleringer i lover og forskrifter. Målet er at produkter skal utformes, produseres og brukes på en mest mulig miljøvennlig måte.

Kjemikalier som regnes for å utgjøre en alvorlig trussel mot helse og miljø, settes på den norske prioritetslisten. Stoffene blir dermed omfattet av et nasjonalt mål om at bruk og utslipp av kjemikaliene skal kontinuerlig reduseres, med intensjon om å stanse utslippene innen 2020.

Lover og regler

Mange farlige stoffer er forbudt i produkter. Norge har felles kjemikalieregelverk med EU, og i tillegg noen nasjonale forbud.

Substitusjonsprinsippet innebærer en plikt til å erstatte helse- og miljøfarlige stoffer med mindre farlige alternativer hvis dette kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe.

Produktrettet miljøvern

Miljøet kan påvirkes i alle stadier av et produkts livsløp – fra råvareutvinning og produksjon til avfallshåndtering. Produktutviklingsfasen er viktig. Ved å ta hensyn til miljøet når blant annet materialer, produksjonsprosesser og innsatsstoffer skal velges, kan framtidige miljøproblemer forebygges. Gjøres de riktige valgene kan flere produkter bli gjenvunnet, få økt levetid – og færre produkter vil inneholde farlige stoffer.

Økt levetid, mulighet for reparasjon, ombruk og materialgjenvinning reduserer miljøbelastningen fra et produkt. Vi vil få lavere energi- og materialforbruk, mindre utslipp av farlige kjemikalier til jord, luft og vann og mindre farlig avfall. Når produkter utformes slik at de gir minst mulig miljøbelastning unngår man å måtte rydde opp i miljøproblemer i etterkant, noe som er dyrt og vanskelig. 

prod_livssyklus.png

Hjelp til å velge riktig

Miljømerkene Svanen og Blomsten gjør det enklere å gjøre miljøvennlige valg. I tillegg gir produktkontrolloven deg rett til opplysninger om innholdet av helse- og miljøfarlige stoffer i produktene du vil kjøpe. Denne retten bidrar til at forbrukere, virksomheter og offentlige instanser kan velge produkter som ikke er skadelige for helse og miljø.