Alkylfenoler og deres etoksilater

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport

Alkylfenoler og deres etoksilater er en stor gruppe stoffer. Flere alkylfenoler er vist å være hormonforstyrrende i miljøet. Stoffene brukes blant annet i tekstiler, plastprodukter, maling, lakk og smøremidler.

Utslippene av nonyl- og oktylfenoler kraftig redusert

Nonyl- og oktylfenoletoksilater er overflateaktive stoffer, og har derfor vært mye brukt i produkter som for eksempel rengjøringsmidler og kosmetikk.

Utslippene av nonyl- og oktylfenoler har blitt redusert med om lag 90 prosent siden 1995. Nedgangen skyldes hovedsakelig mye mindre bruk av stoffene i vaske- og rengjøringsmidler grunnet reguleringer.

I 2015 var de totale utslippene ca. 1,3 tonn. Usikkerheten i tallene er stor. Innhold av nonyl- og oktylfenoler og deres etoksilater i en del importerte produkter, for eksempel tekstiler, inngår ikke i de beregnede utslippstallene.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Størstedelen av de registrerte utslippene av nonyl- og oktylfenoler i 2015 kom fra kloakk, renovasjon og kommunalt slam, hvor utslippene går til vann. Det er stor usikkerhet rundt hva som er hovedkildene til forekomsten i vann og avløp.

Vi regner med at importerte produkter, som tekstiler og plastprodukter, er en stor kilde. Flere undersøkelser bekrefter at slike produkter inneholder nonyl- og oktylfenoler, og da spesielt nonylfenoletoksilater.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut
info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Utslipp av andre alkylfenoler

Dodekylfenol brukes i motoroljer og import av motoroljer har økt de siste årene. Utslippene av dodekylfenol skyldes hovedsakelig uriktig avfallsbehandling av motorolje som dermed ender opp i kommunalt avløp. Import av motoroljer har økt de siste årene og utslippene antas å ha økt i takt med dette.

Utslippene av 4-tert-butylfenol. 4-tert-pentylfenol og 4-heptylfenoler fra plastprodukter, maling, lakk og smøremidler er ikke kjent.

I 2015 var utslippene av heptylfenoler fra produsert vann 88 kilo. Vi mangler eksakte tall for utslippene av 4-tert-pentylfenol og 4-tert-butylfenol fra produsert vann.

Økt innsats på overvåkning av alkylfenoler i Norge

Alkylfenoler og deres etoksilater kan spres til vann og sedimenter når de slippes ut fra kommunalt avløp. De kan også spres til jord når slam fra renseanlegg brukes til gjødsling. Etoksilatene brytes forholdsvis lett ned til de respektive alkylfenolene.

Oktylfenol, og i mindre grad nonylfenol, gjenfinnes i jordlevende organismer som meitemark og i fugleegg fra Oslo og nærliggende områder.

Én studie fant dodekylfenol i alle ledd av næringskjeden i Mjøsa. 4-tert-butylfenol er påvist i slam og sedimenter i Norden. 4-tert-butylfenol, 4-pentylfenol og 4-heptylfenol er påvist i ferskvann og kystvann i studier utført andre steder i verden.

Informasjon fra renseanlegg i 1996/97, 2001/2002, 2006/2007 og 2012/13 antyder at konsentrasjonene av nonyl- og oktylfenoler i slam går ned.

I en nordisk undersøkelse fra 2008 viste måleresultatene lave konsentrasjoner av nonyl- og oktylfenoler i overflatevann og sedimenter. I fisk og blåskjell ble det generelt påvist lave konsentrasjoner av stoffene, noe som også rapporteres i nyere rapporter.

Høyere konsentrasjoner kan imidlertid forekomme nærmere punktkilder som industri og gjenvinningsanlegg.

Undersøkelser fra Barentshavet viser også at nonyl- og oktylfenoler finnes i sedimenter på havbunnen.

Flere alkylfenoler er hormonforstyrrende

Alkylfenoler er en stor gruppe stoffer som lenge har vært mistenkt å være hormonforstyrrende i miljøet.

4-nonylfenoler, 4-oktylfenoler, 4-heptylfenoler, 4-tert-pentylfenol og 4-tert-butylfenol er vist å ha hormonforstyrrende effekter i miljøet. Langtidsstudier på fisk viser at hannfisken feminiseres når den utsettes for stoffene over lengre tid. Kjønnsfordelingen endrer seg mot en større andel hunnfisk. Skjer det endringer i reproduksjon, vekst og utvikling kan det påvirke både stabiliteten og tilveksten hos hele populasjonen.

Nonylfenoler og oktylfenoler er også lite nedbrytbare, hoper seg opp i organismer og er meget giftige for liv i vann. Nonylfenol mistenkes videre for å kunne skade foster og forplantningsevne hos pattedyr. Stoffet er også klassifisert som etsende og farlig ved svelging.

Dodekylfenol er lite nedbrytbart i miljøet, kan skade forplantningsevnen hos pattedyr og er meget giftig for liv i vann. Stoffet er også klassifisert som etsende.

2,4,6- tri-tert-butylfenol er lite nedbrytbart i miljøet, hoper seg opp i levende organismer og kan skade lever ved gjentatt eksponering.

Nonyl- og oktylfenol forbudt i en rekke produkter

Nonyl- og oktylfenoler og deres etoksilater ble oppført på myndighetens prioritetsliste i 1997. Dodekylfenol og 2,4,6-tri-tert-butylfenol ble oppført på listen i 2007, mens 4-tert-butylfenol, 4-tert-pentylfenol og 4-heptylfenoler ble oppført i 2018.

Målet er at vi kontinuerlig skal redusere utslipp og bruk av stoffene i den hensikt å stanse utslippene innen 2020.

Forbud i produkter

Norge har felles kjemikalieregelverk med EU, og i tillegg noen nasjonale forbud.

Fra 2002 ble det forbudt å produsere, importere, eksportere, omsette og bruke oktylfenoler og deres etoksilater i Norge. Bruk i maling og lakkprodukter, smøreoljer og faste bearbeidede produkter omfattes ikke av forbudet.

Nonylfenol og nonylfenoletoksilater er forbudt å bruke i flere produkter, blant annet i rengjøringsmidler og kosmetiske produkter gjennom kjemikalieregelverket REACH vedlegg XVII, post 46.

Det er også innført forbud mot nonylfenoletoksilater i tekstiler som er beregnet på å vaskes i vann (REACH vedlegg XVII, post 46a). Forbudet gjelder fra februar 2021 og vil hindre import av tekstiler med disse stoffene til Europa.

Alkylfenoler på EUs kandidatliste

Stoffene 4-tert-pentylphenol, 4-heptylphenol, (forgrenet og rettkjedet), 4-tert-oktylfenol,
4-tert-oktylfenol (etoksylert), 4-nonylfenol, (forgrenet og rettkjedet), og
4-nonylfenol (forgrenet og rettkjedet, etoksylerte) er identifisert som stoffer med svært betenkelige egenskaper (SVHC) og står på kandidatlista i REACH, fordi de er hormonforstyrrende i miljøet. Disse stoffene er kandidater for videre regulering.

Leverandører av kjemikalier og produkter som inneholder stoffer på kandidatlista har informasjonsplikt til sine kunder og til det europeiske kjemikaliebyrået ECHA.

Både nonylfenoletoksilat og oktylfenoletoksilat vil i tillegg føres opp lista over stoffer med krav til godkjenning (REACH vedlegg XIV). Det er ikke tillatt å bruke stoffene på denne lista hvis ikke EU-kommisjonen, etter omfattende søknad fra virksomhetene, har godkjent hver enkelt bruk av stoffene.

Vanndirektivet

Nonylfenol og oktylfenoler er oppført på listen over prioriterte stoffer under vanndirektivet, som er gjennomført i vannforskriften. Vanndirektivet har som hovedmål at alt kystvann, ferskvann og grunnvann skal ha god kjemisk tilstand innen 2021.

Grenseverdi i drikkevann

EU-kommisjonens forslag til revidert drikkevannsdirektiv vil sette en grenseverdi for nonylfenol på 0,3 µg/l i drikkevann. Dette er i tråd med anbefalinger fra Verdens helseorganisasjon (WHO).