Dioksiner og furaner

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport

Klorerte dioksiner og furaner er farlige miljøgifter. Stoffene dannes under forbrenning, og finnes derfor i lave konsentrasjoner i store deler av miljøet.

Slippes i dag lite dioksiner ut til miljøet

Utslippene av dioksiner og furaner i Norge ble redusert med rundt 75 prosent fra 1995 til 2015. I 1995 var industrien den absolutt største utslippskilden. Industriutslippene har gått kraftig ned, blant annet på grunn av bedriftsnedleggelser.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

I dag er diffuse kilder, som fyring i boliger og fra skips- og båttrafikk, de største utslippskildene. Utslippene fra disse kildene er redusert med ca. 30 prosent siden 1995.

Usikkerheten i dataene er forholdsvis stor, men utslippsnivåene vurderes å være noenlunde riktige.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut
info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Høyest konsentrasjoner av dioksiner ved industristeder

Dioksiner og furaner finnes generelt i lave konsentrasjoner i miljøet i Norge.

De høyeste konsentrasjonene av dioksiner i Norge finnes i Grenlandsfjordene. Årsaken er at industrien på Herøya tidligere hadde utslipp av dioksiner til sjøen.

Dioksiner er svært tungt nedbrytbare i naturen, og stoffene kan gjenfinnes i miljøet selv mange år etter at utslippene er stanset.

Overvåkingen av Grenlandsfjordene viser at dioksinkonsentrasjonene i fisk og skalldyr ble kraftig redusert etter at industriutslippene stanset, og har flatet ut etter 1995.

Nivåene, særlig i Grenlandsfjordene, er langt lavere i dag enn for 20 år siden. Utlekking av dioksiner fra forurenset sjøbunn kan være en av årsakene til at nivåene ikke har blitt ytterligere redusert.

Dioksiner gjør at Mattilsynet fortsatt advarer mot sjømat fra Grenlandsfjordene.


Kartet viser kostholdsråd for flere av Grenlandsfjordene, i tillegg til industrianlegg i området og områder med forurenset grunn. Klikk i kartet for å lese mer eller se andre områder.

Dioksiner i fet fisk

Dioksiner og furaner oppkonsentreres i organismer og løser seg i fett. Vi kan derfor finne stoffene i animalske næringsmidler som meieriprodukter og fet fisk. I tillegg til funn av dioksiner i sjømat i Grenlandsfjordene så er det også påvist dioksiner i fisk i Mjøsa.

Dioksiner er i tillegg påvist i morsmelk, men nivåene er synkende fordi utslippene har blitt redusert.

Dioksiner er blant de farligste miljøgiftene

Når vi snakker om dioksiner og furaner, deler vi de inn i bromerte og klorerte. Klorerte dioksiner og furaner hører til de farligste miljøgiftene. 2,3,7,8-tetraklordibenzo-p-dioksin regnes som den giftigste dioksinforbindelsen. Den er dødelig ved svelging, gir alvorlig øyeirritasjon. Den er også meget giftig og har langtidsvirkning på vannlevende organismer.

Vi har mer begrenset kunnskap om bromerte dioksiner og furaner.

Sammenlignet med mange andre miljøgifter, har vi relativt mye kunnskap om klorerte dioksiners effekter på helse og miljø. Undersøkelser viser at de er lite biologisk nedbrytbare, at de hoper seg opp i fettvev i organismer og oppkonsentreres i næringskjeden. De kan til en viss grad brytes ned av sollys.

Helseeffekter av dioksiner

Effekter på immunsystemet, hudutslett og hudsykdommen klorakne er observert hos mennesker. Dioksiner kan også være kreftfremkallende. Stoffene kan gi mulige effekter på forplantningsevnen, skade foster, hormonsystemet og nervesystem under utvikling.

Slike skader ansees som lite sannsynlige ved de nivåene mennesker i Norge er utsatt for.

Miljøeffekter av dioksiner

Den akutte giftigheten varierer mye mellom ulike dyrearter, og for ulike dioksinforbindelser. Dioksiner er akutt giftige for mange pattedyr og fugler. Kroniske giftvirkninger er påvist for fisk, også ved svært lave konsentrasjoner.

Strengere utslippskrav og nye reguleringer

Dioksiner ble oppført på myndighetens prioritetsliste i 1997. Målet er at vi kontinuerlig skal redusere utslipp og bruk av stoffet i den hensikt å stanse utslippene innen 2020.

Utslipp til luft

Utslippene av dioksiner fra nye boliger er trolig redusert på grunn av ny byggeforskrift med krav om typegodkjenning av lukkede ildsteder i hus, i tillegg til informasjon om bedre fyringsmåter.

Regelverk for langtransporterte miljøgifter

Klorerte dioksiner og furaner omfattes av POP-protokollen under langtransportkonvensjonen (LRTAP) og Stockholmkonvensjonen som Norge har ratifisert.

Vanndirektivet

Dioksiner er oppført listen over prioriterte stoffer under vanndirektivet, som er gjennomført i Vannforskriften. Vanndirektivet har som hovedmål at alt kystvann, ferskvann og grunnvann skal ha god kjemisk tilstand innen 2021. Det gjennomføres tiltaksrettet overvåkning i Grenlandsfjordene i henhold til vannforskriften.