Prioritetslisten

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport Read in English

Kjemikalier som regnes å utgjøre en alvorlig trussel mot helse og miljø, settes på den norske prioritetslisten. Stoffene på listen omfattes av et nasjonalt mål om at bruk og utslipp kontinuerlig skal reduseres, med intensjon om å stanse utslippene innen 2020. Listen ble sist oppdatert 01.01.2019 da dekloran pluss og det perfluorerte stoffet PFBS ble lagt til.

Prioritetslisten ble første gang presentert i 1997. Siden da er utslippene av flere av miljøgiftene på listen blitt betydelig redusert på grunn av streng regulering av produkter, tiltak for opprydding av forurensning og krav til industriutslipp og avfallshåndtering.

For en del av miljøgiftene finnes det fortsatt bruksområder, utslippskilder og tilførsel til norsk miljø. En stor del av de nyere stoffene på prioritetslisten finnes først og fremst i importerte produkter, og vi trenger mer kunnskap om bruk og utslipp av stoffene fra disse. Noen av de prioriterte miljøgiftene transporteres også til Norge gjennom hav og luftstrømmer.

Derfor er internasjonalt arbeid noe av det aller viktigste vi gjør for å nå det nasjonale målet. Norske miljømyndigheter samarbeider aktivt både i EU og i arbeidet med regionale og globale konvensjoner for strengere reguleringer av stadig flere stoffer.

Kriterier for prioriterte miljøgifter

Stoffer som oppfyller ett eller flere av de fire følgende kriteriene er omfattet av målet om vesentlige reduksjoner:

  • Lite nedbrytbare stoffer som hoper seg opp i levende organismer og som a) har alvorlige langtidsvirkninger for helse, eller b) er svært giftige i miljøet.
  • Svært lite nedbrytbare stoffer som svært lett hoper seg opp i levende organismer (uten krav til kjente giftvirkninger).
  • Stoffer som gjenfinnes i næringskjeden som gir tilsvarende grunn til bekymring.
  • Andre stoffer, som hormonforstyrrende stoffer og tungmetaller, som gir tilsvarende grunn til bekymring.

Miljødirektoratet vurderer kontinuerlig om nye stoffer skal foreslås på prioritetslisten. Stoffer som oppfyller kriteriene for persistens, bioakkumulering og giftighet (PBT-kriteriene) tas inn på listen. Formelt skjer dette via stortingsproposisjon nr. 1 (statsbudsjettet) som legges fram av regjeringen om høsten.

Kriteriesettet som definerer hvilke stoffer som skal prioriteres er basert på internasjonalt arbeid i EU og OSPAR og er nedfelt i EUs kjemikalieforordning REACH (vedlegg XIII).

1

2

3

4

P+B+Th og/eller Tm

vP+vB

Oppfangingskriterier

Lite nedbrytbare stoffer som hoper seg opp i levende organismer, og som  har alvorlige langtidsvirkninger for helse, eller er svært giftige i miljøet.

Svært lite nedbrytbare stoffer som svært lett hoper seg opp i levende organismer (uten krav til kjente giftvirkninger).

Stoffer som gjenfinnes i næringskjeden i nivåer som gir tilsvarende grunn til bekymring.  

Andre stoffer, slik som hormonforstyrrende stoffer og tungmetaller, som gir tilsvarende grunn til bekymring.

 

For disse kriteriesettene er det gitt følgende definisjoner:

 

Kriterie

 

Definert ved

Lite nedbrytbart 

P

Én av følgende:
1) Ferskvann: halveringstid > 40 dager
2) Marint vann : halveringstid > 60 dager
3) Sediment, ferskvann: halveringstid > 120 dager
4) Sediment, marint: halveringstid > 180 dager
5) Jord: halveringstid >120 dager

Annen relevant informasjon kan benyttes dersom testresultater mangler.*

Bioakkumulerende

B

BCF > 2000

Annen relevant informasjon kan benyttes dersom testresultater mangler.*

Alvorlige langtidsvirkninger på helse 

Th

En av følgende: 

1) Kreftfremkallende (kategori 1A eller 1B), dvs. klassifisert med H350 eller H350i
2) Arvestoffskadelig (kategori 1A eller 1B), dvs. klassifisert med H340
3) Reproduksjonsskadelig (kategori 1A, 1B eller 2), dvs. klassifisert med H360 eller H361
4) Kronisk toksisitet: (STOT RE: kategori 1 eller 2), dvs. klassifisert med H372 eller H373

Svært giftige i miljøet

Tm

En av følgende:
1) Svært høy kronisk giftighet for akvatisk organismer: NOEC (akvatisk, kronisk) < 0,01 mg/l
2) Stoffer som er tilstrekkelig  dokumentert å gi hormonforstyrrende effekter ut fra internasjonalt aksepterte undersøkelser

Annen relevant informasjon kan benyttes dersom testresultater mangler.*

Svært lite nedbrytbart

vP

En av følgende:
1) Ferskvann og marint: halveringstid > 60 dager
2) Sediment, ferskvann eller marint: halveringstid > 180 dager
3) Jord: halveringstid >180 dager

Annen relevant informasjon kan benyttes dersom testresultater mangler.*

Svært bioakkumulerende

vB

BCF > 5000

Annen relevant informasjon kan benyttes dersom testresultater mangler.*

Oppfangingskriterier

 

En av følgende:
1) Metaller som kan gi alvorlige langtidsvirkninger.
2) Stoffer som gjenfinnes i næringskjeden eller f.eks. i morsmelk i nivåer som gir tilsvarende grunn til bekymring.
3) Stoffer som er tilstrekkelig dokumentert å gi hormonforstyrrende effekter ut fra internasjonalt aksepterte undersøkelser.

* Testresultater som viser potensiale for henholdsvis lav nedbrytbarhet, giftighet og bioakkumulering kan benyttes dersom tester av høyere kvalitet mangler: a ) potensiell lav nedbrytbarhet: tilfredsstiller ikke kriteriene for "ready" eller "inherent" nedbrytbarhet (OECD 301,302 eller 306) og b) potensiell høy kronisk akvatisk giftighet: L(E)C50 i korttidstest <0,1 mg/l.