Miljøgifter i ferskvann

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport

Innsjøer tilføres miljøgifter både fra kilder langt borte og fra lokale, norske kilder. Det er målt høye nivåer av kvikksølv i fisk, og Mattilsynet har derfor innført en landsdekkende advarsel for ferskvannsfisk.

Organiske miljøgifter og tungmetaller i innsjøer

Mange norske innsjøer er undersøkt for velkjente organiske miljøgifter som PCB, DDT og dioksiner. De siste årene er også nivåene av nyere organiske miljøgifter som bromerte flammehemmere, perfluorerte organiske forbindelser (PFAS), klorerte parafiner, bisfenol A og siloksaner undersøkt.

Generelt sett har de fleste av de undersøkte norske innsjøene lave nivåer av organiske miljøgifter. I noen innsjøer er det påvist høye nivåer av organiske miljøgifter som PFOS og bromerte flammehemmere. Dette er i hovedsak innsjøer som er påvirket av lokale punktkilder.

I mange undersøkte innsjøer er det tidligere målt noe forhøyede nivåer av tungmetallene bly, kadmium og kvikksølv i bunnsedimentene. Generelt er nivåene høyest i sørlige deler av landet. Av metallene er det kvikksølv som er funnet i høyest nivåer i fisk.

Kvikksølv i fisk gir kostholdsråd

Til tross for at tilførslene av kvikksølv har gått noe ned, viser undersøkelser mer kvikksølv i abbor og ørret fra innsjøer i Sørøst-Norge enn tidligere.

Konsentrasjonen av kvikksølv i abbor økte i gjennomsnitt med 63 prosent fra 1991 til 2008. Årsakene til denne økningen har ikke blitt helt klarlagt enda, men Miljødirektoratet gjennomførte nye undersøkelser av kvikksølv i ferskvannsfisk i 2009 og 2010 for å få mer informasjon om utviklingen. Nivåene hadde da gått noe ned igjen i 2010.

Kvikksølvnivåene i ørret fra Store innsjøer-programmet har ligget stabilt i overkant av Mattilsynets grenseverdi for kostholdsråd siden 2006.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Miljøovervåking har vist at i noen innsjøer, som Mjøsa på Østlandet og Ellasjøen på Bjørnøya, opphopes mange av de organiske miljøgiftene i næringskjeden. Her finner vi høye nivåer av flere miljøgifter hos dyr øverst i næringskjeden.

I Mjøsa er det tidligere funnet høye nivåer av bromerte flammehemmere, PCB og klorerte parafiner. De siste årene har imidlertid miljøovervåkingen vist en betydelig nedgang av de organiske miljøgiftene i innsjøen.

Tungmetaller som bly og kadmium utgjør et mindre problem i denne sammenhengen, fordi de i liten grad overføres fra sedimentet til næringskjeden.

Tilføres via nedbør, avrenning eller lokale utslipp

Miljøgifter tilføres norske innsjøer enten via luftstrømmer langveis fra, avrenning fra land eller lokale utslipp. De nivåene av kvikksølv som har utløst kostholdsråd skyldes for det aller meste langtransporterte tilførsler. Så langt vi kjenner til er Mjøsa i en særstilling blant norske innsjøer når det gjelder lokale tilførsler av enkelte miljøgifter.

De høye nivåene av miljøgifter i Ellasjøen på Bjørnøya skyldes hovedsakelig avføring fra sjøfugl som fanger fisk ute i havet. Til dels mye nedbør over Ellasjøen er annen sannsynlig forklaring til de høye nivåene av miljøgifter i innsjøen.

Flere miljøgifter er forbudt

Flere miljøgifter er forbudt eller strengt regulert. Dette gjelder for eksempel tungmetaller, PCB, DDT, lindan, PFOS, kortkjedete klorparafiner og flere bromerte flammehemmere. Når en miljøgift som er tungt nedbrytbar forbys, tar det ofte lang tid før nivåene i naturen synker.

I noen tilfeller ser vi tydelig effekt av tiltak. Dette gjelder for eksempel for bly. Tiltak for å redusere bruken av bly i bensin både i Norge og i Europa har ført til en merkbar forbedring i tilstanden her til lands.

De kjente tilførslene til Mjøsa av PCB, kvikksølv og bromerte flammehemmere fra lokale punktkilder er stanset, men på grunn av stoffenes egenskaper har det og vil det kunne ta tid før nivåene av disse miljøgiftene reduseres vesentlig i næringskjeden.