Utslipp av kjemikalier fra olje og gass

Publisert av Miljødirektoratet

Den største mengden av de kjemikaliene som brukes offshore har ingen eller svært liten miljøeffekt. Bare en mindre andel slippes ut i havet.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Bruk og utslipp av kjemikalier offshore

Offshore brukes kjemikalier i forbindelse med boring og brønnbehandling, i selve produksjonen og prosesseringen av brønnstrømmen om bord på plattformene, ved transport av olje og gass i rørledning til land og i forbindelse med legging og klargjøring av rørledninger.

Det meste av kjemikalieutslippet på sokkelen er knyttet til bore- og brønnvirksomhet, og utslippsmengdene varierer med aktivitetsnivå. Hovedandelen er kjemikalier som antas å ha ingen, eller svært liten negativ effekt på miljøet.

Kjemikaliene deles i fire kategorier

Kjemikaliene som brukes vil vanligvis være en blanding av flere andre kjemikalier. For å skille brukes ofte "kjemikalier" om produktene/stoffblandingene, mens bestanddelene ofte omtales som stoffer. 

Resultater av tester på biologisk nedbryting, giftighet og bioakkumulering skal som hovedregel foreligge for alle kjemikalier som brukes offshore. Det viktigste unntaket er de såkalte grønne kjemikaliene, som står på OSPARs PLONOR-liste, og som er vurdert å ha ingen eller svært liten negativ miljøeffekt.

Reglene for hva slags tester som skal foretas er felles for hele OSPAR-området, det vil si det nordøstlige atlanterhavsområdet. Det er  stoffene kjemikaliene består av som testes for potensial for bioakkumulering, biologisk nedbrytbarhet og akutt giftighet. Ut fra disse testene plasseres stoffene i fire ulike fargekategorier.

Stoffer i svart kategori

Dette er stoffer som er lite nedbrytbare og samtidig viser høyt potensial for bioakkumulering, eller er svært akutt giftige. I utgangspunktet er det ikke er lov å slippe ut stoffer i svart kategori. Tillatelse til bruk og utslipp gis dersom det er nødvendig av sikkerhetsmessige og tekniske grunner.

Stoffer i svart kategori omfatter blant annet stoffer som står på myndighetenes prioritetsliste. I 2018 ble det sluppet ut ca. 6 tonn i svart kategori, dette er 0,004 prosent av det totale kjemikalieutslippet fra olje- og gassvirksomheten. Nedgangen i forhold til 2014 skyldes hovedsakelig substitusjon av brannskum fra et svart til et rødt, miljømessig bedre produkt på de fleste offshore-installasjonene.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Stoffer i rød kategori

Dette er stoffer som brytes sakte ned i det marine miljøet, som viser potensial for bioakkumulering og/eller er akutt giftige. Stoffer i rød kategori kan være miljøfarlige, og skal derfor prioriteres for utskifting med mindre miljøfarlige alternativer. Tillatelse til bruk og utslipp gis kun av sikkerhetsmessige og tekniske hensyn.

I 2018 ble det sluppet ut 203 tonn i rød kategori. Dette er en betydelig økning fra 2014, som i stor grad skyldes at natriumhypokloritt er blitt omklassifisert fra gul til rød kategori. Kravet om å rapportere natriumhypokloritt som rødt gjaldt fra rapporteringsåret 2016, men noen operatører valgte til å gjøre det allerede for 2015-tallene. Brannkjemikalier står ellers for en del av økningen. Utslippet utgjør 0,1 prosent av det totale kjemikalieutslippet fra olje- og gassvirksomheten.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Stoffer i gul kategori

Stoffer i gul kategori omfatter stoffer som ut i fra iboende egenskaper ikke defineres i svart eller rød kategori og som ikke er oppført på PLONOR-listen. I 2018 ble det sluppet ut ca. 15 217 tonn i gul kategori. Dette er i underkant av 11 prosent av kjemikalieutslippet fra olje- og gass.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Stoffer i grønn kategori

Stoffer i grønn kategori omfatter stoffer som står på OSPARs PLONOR-liste. Disse vurderes å ha ingen, eller svært liten, negativ miljøeffekt. Stoffer i grønn kategori omfatter også vann som inngår i kjemikaliene. I 2018 ble det sluppet ut rundt 128 000 tonn i grønn kategori. Dette utgjør rundt 89 prosent av kjemikalieutslippet fra olje- og gass.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Utslippene av miljøfarlige kjemikalier har gått ned

Utslippene av stoffer i svart og rød kategori har gått betydelig ned. Dette skyldes at oljeselskapene har skiftet ut stoffer i svart og rød kategori med mindre miljøfarlige alternativer.

Prosentvis fordeling av kjemikalieutslippene fordelt på de fire kategoriene er vist i figuren under. Stoffer i grønn og gul kategori utgjør til sammen 99,8 prosent av de totale utslippene.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut