Utslipp av produsert vann

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport

Vann som følger med oljen opp fra reservoarene kalles produsert vann. Det inneholder rester av olje og kjemikalier.  Utslippene av produsert vann ligget rundt 130-150 millioner kubikkmeter de siste årene. 

Redusert produksjon gir lavere utslipp

Det produserte vannet kommer opp av brønnen med brønnstrømmen, blir skilt fra oljen og gassen, renset og deretter sluppet ut eller reinjisert. Det produserte vannet som slippes ut inneholder olje, kjemiske stoffer som finnes naturlig i reservoaret og kjemikalier som tilsettes under produksjonsprosessen.

Innholdet og sammensetningen av produsert vann varierer både mellom feltene og på ett og samme felt over tid.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

 

I noen år har utslippene av produsert vann til sjøen gått ned, noe som skyldes redusert produksjon på norsk sokkel. Denne utviklingen synes å snu i tråd med prognosene som viser at mengden produsert vann vil øke i årene som kommer. 

I 2015 ble det sluppet ut ca. 148 millioner kubikkmeter produsert vann en økning på ca. 7 og 20 millioner kubikkmeter fra henholdsvis 2014 og 2013. Dette erfortsatt ca. 14 millioner kubikkmeter mindre enn toppåret 2007.

Årsaken til økningen er først og fremst at feltene blir eldre, og at det blir mer vann og mindre olje igjen i reservoarene. I tillegg injiseres det vann for å holde trykket oppe i reservoaret. Dermed følger mer vann med oljen opp fra reservoaret.

Lave konsentrasjoner av miljøfarlige stoffer 

Naturlig bakgrunnsnivå

Om stoffer som forekommer i naturen: Mengden eller konsentrasjonen av stoffer en regner med å finne i naturen dersom ikke menneskelig aktivitet medfører forhøyde nivåer av stoffet. 

Tungmetaller i produsert vann finnes stort sett i lave konsentrasjoner, ned mot det som kalles naturlig bakgrunnsnivå. I 2015 ble det rapportert om utslipp av 20 kg kvikksølv, 244 kg bly og 610 kg krom.

Konsentrasjonene av tungmetaller i produsert vann varierer, både mellom feltene og på ett og samme felt over tid.

Flere stoffer er miljøfarlige ved lave konsentrasjoner

Flere av stoffene i produsert vann er miljøskadelige, selv ved lave konsentrasjoner. Dette gjelder spesielt PAH-forbindelser, benzen, toluen, xylen, etylbenzen, alkylfenoler og fenoler.

Overvåking av miljøet rundt plattformene har vist mulig påvirkning i form av DNA-skade på hyse i Tampenområdet eller sei i Osebergområdet (områder i Nordsjøen med mye olje- og gassvirksomhet). Dette kan skyldes påvirkning fra produsert vann, gammel borekaks eller borevæske, men den kan også ha andre årsaker. Det er også en annen fettsyresammensetning og kondisjon hos hysa på Tampen enn for eksempel ved Egersundbanken, som ikke er berørt av olje- og gassvirksomhet. 

Rensing og miljøovervåking

Produsert vann blir renset før det blir sluppet ut i sjøen eller pumpet tilbake til formasjoner under havbunnen. Selv om vannet renses, slik at det holder seg godt innenfor de kravene myndighetene har satt, inneholder det små rester av olje og andre oppløste organiske forbindelser.

Risikovurderinger og miljøovervåking av vannmassene rundt plattformene er prioriterte områder, og det arbeides med å finne egnede metoder for å oppdage eventuelle effekter av ulike stoffer i produsert vann.