Utilsiktede utslipp til sjø fra olje og gass

Publisert av Miljødirektoratet

Olje- og gassvirksomheten innebærer en fare for akutt forurensning. Hendelsesscenariene spenner fra full utblåsning av en brønn med tusenvis av tonn olje ut i sjøen, til mindre uhellsutslipp av olje eller kjemikalier på grunn av slangebrudd eller overfylling av tanker. Alle utilsiktede utslipp over en liter skal rapporteres til Miljødirektoratet.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Utilsiktede utslipp av olje

I 2015 var det 47 akutte utslipp av olje, mot 59 året før. Seks av utslippene i 2015 var større enn en kubikkmeter, og de to største lå på 16 og 6 kubikkmeter. Totalt volum olje fra akutte utslipp var 40 kubikkmeter, mot 162 kubikkmeter i 2014.

De høye oljeutslippene i 2007 skyldtes et oljeutslipp på Statfjordfeltet i desember og lekkasjer av masser i forbindelse med injeksjon av oljeholdig kaks på Visundfeltet.

Utilsiktede utslipp av kjemikalier og borevæsker

I 2015 var det i alt 173 akutte utslipp av kjemikalier. Det totale volumet som ble sluppet ut var 1580 kubikkmeter mot 759 kubikkmeter i 2014. Elleve av utslippene i 2015 var over 10 kubikkmeter. Det største var utslipp av 599 kubikkmeter kjemikalier fra et felt i Nordsjøen.

Den store utslippstoppen i 2009 skyldtes en lekkasje av slurryfisert kaks fra en injeksjonsbrønn på feltet Veslefrikk. Dette utslippet utgjorde hele 97 prosent av det totale volumet det året. Ut fra en antagelse om at alt som var injisert i den aktuelle brønnen kunne ha lekket ut, ble utslippsmengden beregnet til 12 619 kubikkmeter kjemikalier. Utlekkingen hadde sannsynligvis pågått siden 1997, men hele utslippsvolumet er angitt for 2009. Dette er i henhold til vanlig praksis for akutte utslipp.

Hovedårsaken til de store utslippene i 2010 var en lekkasje fra en injeksjonsbrønn for kaks på Osebergfeltet. Sannsynligvis hadde utslippet pågått primært i 2008 og 2009, men ble oppdaget og rapportert i 2010.