Utslipp til sjø fra olje og gass i Europa

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport

Utslippene av olje og kjemikalier i OSPAR-området har gått ned de siste årene. Norge har de største utslippene av olje og kjemikalier, etterfulgt av Storbritannia.

Utslipp av produsert vann

Flere av de store oljefeltene i Nordsjøen er gamle, spesielt en del av feltene på norsk og britisk sokkel. Dette fører til at store mengder vann følger med olje og gass opp av brønnene. Vannet kalles produsert vann. Oljeutslippene fra olje- og gassvirksomheten kommer i hovedsak fra produsert vann.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Utslipp av dispergert olje

Siden 2005 har det vært en nedgang i de totale oljemengdene som slippes ut med produsert vann og fortrengningsvann i de fem landene som er med i figuren under.

På norsk sokkel har konsentrasjonen av olje i vannet som slippes ut gått ned. På 1990-tallet økte imidlertid vannmengdene som ble sluppet ut så mye at de totale oljemengdene økte fra 1992 til 2001. Fra 2001 til 2007 var det en nedgang i oljeutslippene. Nedgangen skyldtes blant annet at en større andel produsert vann ble injisert. Utslippene har vært relativt stabile etter 2007.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Utslipp av kjemikalier

Siden 2001 har bruk og utslipp av kjemikalier blitt regulert av OSPAR. Det første rapporteringsåret var 2003. De fleste kjemikaliene som brukes og slippes ut offshore ansees å ha liten, eller ingen miljørisiko. Norge slipper ut mest kjemikalier, etterfulgt av Storbritannia.

PLONOR-listen

En liste fra OSPAR over kjemikalier som antas å ha liten eller ingen effekt på det marine miljø ved utslipp. PLONOR = Pose Little Or No Risk to the Marine Environment.

I alt ble nesten 680 000 tonn kjemikalier brukt i offshorevirksomheten i 2011. Av dette ble nesten 210 000 tonn sluppet ut til sjø. 86 prosent av de kjemikaliene som ble sluppet ut var på OSPARs PLONOR liste (substances considered to Pose Little or no Risk to the Environment). I tillegg ble ca. 760 tonn kjemikalier sluppet ut til sjøen i samme år i forbindelse med akutte hendelser.

Utslipp til sjø av kjemikalier på OSPARs LCPA-liste (List of Chemicals for Priority Action) var 9 kg i 2011, der Storbritannia sto for hele utslippet.

Inndeling av kjemikalier i Norge og OSPAR

I Norge opererer vi med kjemikalier i svart, rød, gul og grønn kategori, men disse kategoriene brukes ikke av alle OSPAR land. Når landene rapporter til OSPAR rapporterer de bruk og utslipp av: 

  • PLONOR kjemikalier (disse tilsvarer Norges grønne kategori)
  • Uorganiske stoffer med LC50 eller EC50 > 1 mg/L
  • Uorganiske stoffer med LC50 eller EC50 <1 mg/L (disse faller inn under Norges røde kategori)
  • Stoffer med BOD28< 20% (disse faller inn under Norges røde kategori)
  • Substanser som møter to av tre PBT-kriterier (disse faller inn under Norges røde kategori)
  • LCPA kjemikalier (disse faller inn under Norges svarte kategori)
  • Andre kjemikalier (disse faller inn under Norges gule kategori)