Avfall fra olje- og gassvirksomhet

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport Read in English

Olje- og gassvirksomheten gir opphav til mange typer avfall, fra vanlig husholdningsavfall til ulike typer farlig avfall. 

Størst avfallsmengde fra boring av brønner

De største avfallsmengdene fra olje- og gassvirksomheten offshore kommer fra boring av brønner på sokkelen. Bore- og brønnrelatert avfall utgjorde størstedelen av det farlige avfallet i 2018.

Totalt ble rundt 249 000 tonn farlig avfall ført i land i 2018.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Ikke-farlig avfall fra virksomhet på norsk sokkel utgjorde i underkant av 22 000 tonn i 2018. Figuren under viser hvordan dette fordeler seg på ulike avfallstyper. 

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Økte mengder farlig avfall fra offshoresektoren

Det var en betydelig vekst i mengde farlig avfall fra olje- og gassvirksomheten i perioden 2009 til 2016. Årsaken er at mengden boreavfall som er tatt til land har økt. Økningen av ilandført boreavfall skyldes i stor grad at det har oppstått problemer med å injisere borekaks med vedheng av borevæsker på flere felt på norsk sokkel.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Ilandføring av boreavfall fører til utslipp

Transport til land og behandling av borekaks vil føre til utslipp av klimagasser og stoffer med forsurende effekt. Det er også fare for utslipp til jord, ferskvann og sjø fra behandlingsanlegg og deponier på land.

Riktig håndtering av avfallet

Myndighetene vurderer både miljøfarlighet og potensial for miljøskade når det tas stilling til hvordan avfallet skal behandles.

Fylkesmannens miljøvernavdeling regulerer hvem som kan motta og mellomlagre avfall fra olje- og gassvirksomheten når det kommer til land. Avfallet skal behandles etter bestemte regler avhengig av hvilke iboende egenskaper avfallet har. Det er virksomheten selv som er ansvarlig for at avfallet får en miljømessig god behandling. 

  • Ikke-farlig avfall behandles sammen med det kommunale avfallet.
  • Farlig avfall blir sendt videre til godkjente behandlingsanlegg.
  • Ilandført borekaks kan bare behandles av aktører som har tillatelse til behandling av slikt avfall fra Miljødirektoratet.

Olje- og gassvirksomheten må rapportere alt farlig avfall og næringsavfall til Miljødirektoratet.