Olje og gass

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport Read in English

Olje- og gassvirksomheten er den største enkeltkilden til utslipp av klimagasser i Norge, og en av de største kildene til utslipp av gasser med forsurende effekt. Utslippene av miljøfarlige kjemikalier er imidlertid relativt små.

Olje- og gassproduksjonen går noe opp

Den samlede produksjonen av olje og gass på norsk kontinentalsokkel var rundt 228 millioner tonn oljeekvivalenter i 2015. Både oljeproduksjonen og gassproduksjonen økte noe i forhold til 2014.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Prognoser fram mot 2030

Prognosene for norsk olje- og gassproduksjon tilsier at produksjonen vil være omtrent på samme nivå som i dag fram til 2020. Oljeproduksjonen forventes å avta, mens produksjonen av gass ventes å øke så vidt. Fram mot 2030 forventes produksjonen å avta.

Olje- og gassvirksomheten påvirker miljøet

Både selve olje- og gassproduksjonen og bruken av olje og gass fører til utslipp som gir lokale, regionale og globale forurensninger.

Konsekvenser av utslipp til luft

Olje- og gassvirksomheten slipper ut gasser til luft som bidrar til globale klimaeffekter og regionale effekter, som forsuring på land. Det er mange kilder til slike utslipp, og det er vanskelig å finne konkrete sammenhenger mellom kilder og effekter. Olje- og gassvirksomheten er blant de største nasjonale kildene til denne typen utslipp. Utslippene er i hovedsak knyttet til energiproduksjon, fakling og diffuse utslipp fra prosessen, kaldventilering, lagring og lasting.

Konsekvenser av utslipp til sjø

Utslipp av olje og kjemikalier kan gi både akutte og langvarige effekter på livet i havet. Kunnskapen om miljøeffektene er størst når det gjelder akutte utslipp av olje og utslipp av borevæske og borekaks.

Ut i fra det vi vet, har ikke de regulære utslippene i dag store konsekvenser for miljøet. Miljøovervåking viser at marine dyr i liten grad utsettes for stoffer i konsentrasjoner som er høye nok til å gi negative effekter. Dette gjelder både enkeltorganismer og hele bestander.

Hittil har heller ikke akutte utslipp av olje og kjemikalier på norsk sokkel ført til miljøeffekter av betydning som vi kjenner til. Utslippene har skjedd langt fra land og på tidspunkter hvor det har vært lite sårbare organismer til stede i de aktuelle områdene. Det kan også hende at overvåkingsmetodene vi bruker ikke fanger opp eventuelle skader.

Olje-gass-utslipp-luft-sjo.png

Store utslipp til luft, vann og havbunn

Leting etter og utvinning av olje og gass fører til store utslipp til luft, vann og havbunn. Både virksomheten på feltene, legging av rørledninger, transport av olje og gass og foredling fører til utslipp. Når feltene stenges, bidrar disponeringen av installasjoner og utstyr også til utslipp og avfall som må håndteres.

Store utslipp av klimagasser og forsurende gasser

Olje- og gassvirksomheten bidrar med en betydelig del av de nasjonale utslippene til luft. I 2015 bidro virksomheten med rundt en firedel av de norske klimagassutslippene.

Selve CO2-utslippene fra olje- og gassvirksomheten var i 2015 på ca.13,5 millioner tonn, en svak økning fra 2014. Utslippsøkningen i 2007-2008 skyldtes blant annet innkjøringsproblemer på LNG-anlegget på Melkøya ved Hammerfest.

Når olje- og gassfeltene blir eldre, kreves det ofte mer energi for å håndtere økte mengder produsert vann som skal renses eller injiseres i berggrunnen. Dermed øker også utslippene av klimagasser.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Kraftig nedgang i utslipp av miljøfarlige kjemikalier

I dag er det umulig å drive effektiv olje- og gassvirksomhet uten å bruke store mengder kjemikalier. Om lag en tredel av de kjemikaliene som brukes slippes ut i havet.

Etter hvert som reservoarene tømmes kreves det mer kjemikalier for å få ut oljen og gassen. Utslippene øker derfor som regel med feltets alder. Både forbruket og utslippet av kjemikalier har gått noe opp de siste årene, men økningen gjelder bare kjemikalier som antas å ha ingen, eller svært liten, negativ effekt på miljøet. 

Utslippene av miljøfarlige kjemikalier (rød og sort kategori) har derimot blitt kraftig redusert.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Svak økning i utslipp av olje

Større eller mindre mengder vann følger alltid med oljen som produseres. Dette vannet kalles produsert vann, og inneholder naturlig lave konsentrasjoner av blant annet oljekomponenter, tungmetaller, radioaktive stoffer og produksjonskjemikalier.

Utslipp av produsert vann er, sammen med utslipp fra skip, den største kilden til oljeutslipp i Nordsjøen og Norskehavet. Totalt ble det sluppet ut 1820 tonn olje sammen med produsert vann på norsk sokkel i 2015.

Mengdene produsert vann øker som regel betydelig når feltene blir eldre. Siden 2004 har det blitt produsert mer vann enn olje på norsk sokkel. I noen år har utslippene av produsert vann til sjøen gått ned, men denne utviklingen synes å snu i tråd med prognosene som viser at mengden produsert vann vil øke i årene som kommer. I 2015 ble ca. 23 prosent av det produserte vannet pumpet tilbake til berggrunnen, mens resten ble renset og deretter sluppet ut i havet.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Akutte utslipp av olje og kjemikalier

Det har ikke vært noe stort uhellsutslipp i form av utblåsning av olje på norsk sokkel siden Bravo-utblåsningen på Ekofiskfeltet i 1977. Sannsynligheten for et slikt uhell er liten. Dersom det skulle skje, kan både de akutte effektene og langtidseffektene bli alvorlige, særlig for kystmiljø og sjøfugl.

De siste årene har det vært noen få store akutte utslipp av olje og kjemikalier, det største var i 2007. Totalbildet ellers er preget av mange små utslipp. Det har ikke blitt påvist noen direkte effekt av disse utslippene.

Nasjonal regulering og internasjonalt samarbeid

Gjennom flere stortingsmeldinger har myndighetene satt mål for hva som regnes som akseptabel miljøpåvirkning fra olje- og gassvirksomheten. Målene følges opp ved at myndighetene stiller krav gjennom lover, forskrifter og vilkår i selskapenes tillatelser til å drive olje- og gassvirksomhet.

Nasjonal regulering av utslipp

Gjennom HMS-forskriftene og tillatelser etter forurensningsloven setter Miljødirektoratet rammer for utslippene fra olje- og gassvirksomheten.

Miljødirektoratet stiller strenge krav til at operatørene bruker kjemikalier som inneholder minst mulig miljøfarlig stoff, at utslippene er så lave som mulige og at operatørene utvikler ny teknologi. Dette har ført til at mange av utslippene er mye lavere enn før. Pålagt miljøovervåking bidrar til at effektene av utslippene holdes under oppsikt.

Målsettingen er at ingen nye oljeinstallasjoner på norsk sokkel skal slippe ut olje og mulig miljøfarlige stoffer i havet. Innen utgangen av 2005 skulle eksisterende felt ha iverksatt tiltak for å nå dette målet. På noen felt har det blitt forsinkelser.

Internasjonalt samarbeid for utslippsreduksjon

Norge deltar i internasjonalt samarbeid for å redusere miljøbelastningen fra olje- og gassvirksomheten. De viktigste initiativene er: