Filter
Laster...
Havområde Norskehavet
Tema Sjøfugl og sjøpattedyr
Type indikator Tilstand
Om indikatoren

Bestandsutvikling hos klappmyss er et mål for tilstanden til klappmyssen, som er en sårbar art i Norskehavet som har særlig verdi for Norge. Beregninger av bestanden er basert på tellinger av unger på isen fra fly, samt informasjon om fangst og hunnenes reproduksjonsrater.

Havforskningsinstituttet har foretatt tellinger fra fly i 1997, 2005, 2007 og 2012 og har også samlet inn reproduksjonsdata siden 1958. Reproduksjonsdataene blir delvis supplert med data fra russiske forskningsinstitusjoner.

Klappmyss forvaltes etter et føre-var forvaltningsregime som forutsetter at bestandens utvikling følges over tid. Derfor beregnes ungeproduksjon og reproduksjonsevne hvert femte år.

Mål for havområde
Nasjonalt miljømål
Geografisk dekning Norskehavet
Kvalitet og usikkerhet

En av de største potensielle feilkildene i overvåkingen av klappmyssbestanden er usikkerheten rundt eventuelle endringer i hvor de føder ungene sine. Det anbefales derfor å undersøke alternative områder når klappmyssungene skal telles fremover.

Referansenivå

Norsk forvaltning av klappmyss følger et føre-var regime som er utviklet i samråd med det internasjonale rådet for havforskning (ICES).

Føre-var-regimet innebærer stans i all fangst når bestanden er under 30 prosent av maksimal observert bestandsstørrelse (MOB). Det overordnede målet er at bestanden skal vokse til den er på minst 70 prosent av MOB.

Tiltaksgrense

Det nåværende bestandsnivået tilsier fortsatt fredning inntil bestanden er over 30 prosent av MOB.

Status – sist oppdatert
Klappmyss i Norskehavet ( )
Oppdatering Ikke årlig Annethvert år om høsten (i forbindelse med rapportering til ICES)
Ansvarlig etat Havforskningsinstituttet
Forfattere

Anne Kirstine Frie, Havforskningsinstituttet, anne.kirstine@imr.no
Tore Haug, Havforskningsinstituttet, tore.haug@imr.no
Tor Arne Øigård, Havforskningsinstituttet, tor-arne.øigård@imr.no

Sekretariatet: Anne Kristine Frie anne.kirstine@imr.no

Kontaktinformasjon Miljøstatusredaksjonen

 miljostatus@miljodir.no

Datasett
Datagrunnlaget rapporteres også til