Artssammensetning av planteplankton i Norskehavet

Hvilke grupper og arter av planteplankton det er mest av i Norskehavet endrer seg både gjennom året, og fra år til år. Vi vet ikke nok enda til å si noe om eventuelle endringer over tid.

Corethron criophilum. Foto: Algelaboratoriet, Havforskningsinstituttet

Fakta om planteplankton

Planteplankton er grunnlaget for det meste av livet i havet. Planteplankton består hovedsakelig av encellede frittflytende organismer. Gjennom fotosyntesen omdannes karbondioksid, næringssalter og solenergi til organisk bunnet karbon, samtidig som de produserer oksygen.

Planteplanktonet er viktig føde for andre marine organismer, først og fremst dyreplankton, som igjen er føde for fisk. Planteplankton kan grovt deles inn i tre hovedgrupper; kiselalger, dinoflagellater og små flagellater.

I havområdene er det mest kiselalger. Gjennom året skjer det endringer, både når det gjelder mengde og artssammensetning. Ulike grupper og arter vil være fremtredende i ulike perioder av året.

Status og trend for artsammensetning i Norskehavet

På grunn av den forholdsvise store variasjonen i artssammensetningen fra år til år er det nødvendig med visst antall år med data for å kunne fastsette hva som er en ”normal” tilstand og utvikling i Norskehavet.

Det vi vet så langt er at gruppen kiselalger dominerer om våren. Arter innen slektene Chaetoceros og Thalassiosira er fremtredende. I de nordlige delene av Norskehavet vil i tillegg flagellaten Phaeocystis være fremtredende.

Om sommeren vil planteplanktonsamfunnet være dominert av små flagellater. I enkelte år vil det være kalkalgen Emiliania som er dominerende. I andre år vil andre slekter og arter dominere.

Om høsten dominerer dinoflagellater og kiselalger. Dinoflagellatene Ceratium og Scrippsiella, samt arter innen Gymnodinium, er ofte fremtredende. Dette er den perioden av året man hyppigst kan treffe på varmekjære arter.

Forholdene i de åpne havområdene skiller seg fra kystnære områder ved at tettheten av alger oftest er lavere i åpent hav. Mange av de samme artene registreres i begge områdene. Arten Corethron er en kiselalge som er typisk for de åpne havområdene. Blant dinoflagellatene er arter innen slektene Gymnodinium mer fremtredende, mens Ceratium er mindre tallrike i åpne havområder. Av flagellater vil oftest mindre kalkalger være fremtredende.

Årsaker til trendene

Planteplankton påvirkes av klimaendringer, forsuring, endringer i næringssaltkonsentrasjoner og miljøgifter. Enkelte av disse påvirkningene kan gi masseoppblomstringer av noen planteplanktonarter.

Planteplankton utnyttes stort sett bare indirekte av mennesker i dag, via fiske på arter som er avhengige av planteplankton for å overleve.

Mer om overvåkingen

Vil du vite mer om hvordan overvåkingen skjer, kvalitet og usikkerhet ved dataene osv. kan du lese mer her: