Tilførsler av olje fra petroleumsinstallasjoner i Norskehavet

Publisert av Overvåkingsgruppen (sekretariat hos Havforskningsinstituttet) Lag rapport

For tiden er det aktivitet på 16 felt i Norskehavet. Dette medfører utslipp av oljeholdig vann som produseres sammen med oljen og gassen. De fleste feltene i Norskehavet er gassfelt og utslippet av produsert vann er lite i forhold til i Nordsjøen. For å kunne vurdere om utslippene fører til konsekvenser i økosystemene blir både havbunnen og vannmassene overvåket regelmessig.  

Fakta om overvåking rundt oljeinstallasjonene

Oljeselskapene som er operatører på feltene er pålagt omfattende miljøovervåking. De tar prøver av havbunnen og vannmassene rundt installasjonene, og må også ta prøver av vannet de slipper ut (produsert vann). Operatørene tar prøver tre ganger i døgnet, og prøvene analyseres for å finne oljeinnholdet i produsert vann (THC). Analyseresultatene brukes til å regne ut hvor mye olje som er sluppet ut.

Gjennomsnittlig konsentrasjon av olje i vannet rapporteres, og denne konsentrasjonen er et viktig måltall for å følge mengde utslipp og mulig effekt av utslippene i vannmassene.

Mengder olje som slippes ut rapporteres årlig til Miljødirektoratet. Dette gjør operatørene blant annet ved å legge inn dataene i en felles database. Informasjonen overføres til Miljødirektoratet, og legges ut på norskeutslipp.no, som er en offentlig tilgjengelig database. Miljødirektoratet. rapporterer også videre internasjonalt, til OSPAR-kommisjonen.

Kartet viser feltene i Norskehavet. Hvis du klikker på plattformene får du opp informasjon om utslipp av olje m.m. Kilde: norskeutslipp.no

Status og trend for operasjonelle utslippene av olje

Regelmessige, lovlige utslipp som kaks, vannbasert borevæske med noen kjemikalier, produsert vann og drenasjevann kalles operasjonelle utslipp.

Fram til 1991 var den største kilden til forurensning fra olje- og gassindustrien utslipp av kaks boret med oljebasert borevæske. Disse utslippene ble forbudt, fordi de påvirket det marine livet på og i havbunnen. Nå er det utslipp av produsert vann som gir de største utslippene av olje. Dette vannet kommer opp fra reservoaret sammen med oljen og gassen som produseres. Vannet inneholder små mengder olje som renses fra. Konsentrasjonen av olje som er i vannet når det slippes ut er i størrelsesorden 5-20 mg/l. Vannet inneholder også noen løste komponenter som forekommer naturlig i reservoaret.

Etter hvert som feltene i Norskehavet blir eldre vil mengden produsert vann øke. Bidraget av produsert vann fra Norskehavet er ca. 10-20 prosent av de totale mengdene på norsk sokkel. Operatørene kan injisere vannet ned igjen i reservoaret, eller de kan rense vannet og slippe det ut. Mengden vann, og dermed også olje, som slippes ut har økt siden år 2000.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Hva er konsekvensene?

Effekten av olje på organismer som lever i de frie vannmassene avhenger av hvor store oljekonsentrasjonene er, sammensetningen av oljekomponentene, og hvor lenge organismene blir eksponert for oljen. Opptak av olje direkte fra vannmassene anses å være den viktigste eksponeringsveien for mange organismer, enten gjennom respirasjon eller opptak av føde.

Opptak av olje kan føre til forskjellige responser hos ulike typer organismer. Gjennom den faste overvåkingen undersøkes mulige effekter hos forskjellige organismer. Blåskjell, torsk og hyse er best undersøkt. Det er ikke funnet effekter hos artene som er undersøkt, utenom helt nær installasjonene.

Skal oljemengden som slippes ut i havet fra produsert vann reduseres, er man avhengig av bedre rensing eller økt injeksjon av vannet ned i reservoaret. Det er planer om ytterligere injeksjon av produsert vann på flere felt i Norskehavet.

Mer om overvåkingen

Vil du vite mer om hvordan overvåkingen skjer, kvalitet og usikkerhet ved dataene osv. kan du lese mer her: