Fiskedødelighet i Norskehavet

Publisert av Overvåkingsgruppen (sekretariat hos Havforskningsinstituttet) Lag rapport

Norskehavet er et viktig område for fiskeriene, og det fiskes store kvanta av arter som norsk vårgytende sild, makrell, kolmule, nordøstarktisk sei, snabeluer og vanlig uer. I dag forvaltes bestandene bærekraftig.

Fakta om fisket i Norskehavet

Norskehavet er et viktig fiskeriområde, og her fiskes det årlig store kvanta sild, makrell, kolmule, sei og noe blåkveite og snabeluer, mens vanlig uer kan forekomme som bifangst.

Gjennomgang av fangststatistikk for norske og utenlandske fartøyer de senere årene viser at Norge står for omtrent 30 prosent av fangsten i Norskehavet, mens EU, Island, Færøyene, Grønland og Russland står for resten.

Status og trend for fisket i Norskehavet

I dag har de fleste kommersielle fiskebestander i Norskehavet et lavere fiskepress enn ved årtusenskiftet.

Fiskedødelighet er et mål på hvor stor andel av en fiskebestand som fiskes opp. Hvis fiskedødeligheten er beregnet til å være lavere enn føre-var-nivået (Fpa), sier vi at bestanden høstes bærekraftig. Hvis den derimot er over føre-var-nivået, men lavere enn det Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) har definert som kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim), er det en risiko for at bestanden ikke høstes bærekraftig. Da er det økt sjanse for at bestanden kan havne under gytebestandens føre-var nivå.

Figuren under viser fiskedødelighet for sild, makrell, sei, kolmule og snabeluer i Norskehavet. I hele perioden fra 1998 til 2014 har seien ligget under 0, dvs. at den høstes bærekraftig. Kolmulen og makrellen lå over 0 tidlig på 2000-tallet, og snabelueren hadde en topp i 2007, men har siden ligget nær, men under 0 og regnes nå som bærekraftig høstet. Silda har i mange år ligget over 0, men har ligget under 0 de siste årene og høstes bærekraftig.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Årsaker til trendene

Størrelsen på fiskedødeligheten inngår i vurderingene som gjøres når fiskekvotene skal bestemmes. Hvis en fiskebestand har dårlig utvikling vil fiskeriene få mindre kvoter, og i noen tilfeller også tids- og rombegrenset fiskeforbud.

Hva er konsekvensene?

For de fleste kommersielle fiskeartene i Norskehavet er tilstanden og utviklingen tilfredsstillende, men det vil ta lang tid før snabeluer kan regnes som gjenoppbygget.

Mer om overvåkingen

Vil du vite mer om hvordan overvåkingen skjer, kvalitet og usikkerhet ved dataene osv. kan du lese mer her: