Fiskedødelighet i Norskehavet

Publisert av Overvåkingsgruppen (sekretariat hos Havforskningsinstituttet) Lag rapport

Fiskebestandene i Norskehavet forvaltes i dag bærekraftig. Det er likevel nedgang i bestandene, noe som begynner å vises også på fiskedødelighetstrendene.

Fakta om fisket i Norskehavet

Norskehavet er et viktig fiskeriområde, og her fiskes det årlig store kvanta sild, makrell, kolmule, sei og noe blåkveite og snabeluer, mens vanlig uer kan forekomme som bifangst.

Gjennomgang av fangststatistikk for norske og utenlandske fartøyer de senere årene viser at Norge står for omtrent 30 prosent av fangsten i Norskehavet, mens EU, Island, Færøyene, Grønland og Russland står for resten.

Status og trend for fisket i Norskehavet

Fiskedødelighet er et mål på hvor stor andel av en fiskebestand som fiskes opp. Hvis fiskedødeligheten er beregnet til å være lavere enn føre-var-nivået (Fpa), sier vi at bestanden høstes bærekraftig. Hvis den derimot er over føre-var-nivået, men lavere enn det Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) har definert som kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim), er det en risiko for at bestanden ikke høstes bærekraftig. Da er det økt sjanse for at bestanden kan havne under gytebestandens føre-var nivå.

Figuren under viser fiskedødelighet for sild, makrell, sei ogkolmule i Norskehavet. I hele perioden fra 1998 til 2014 har seien ligget under 0, dvs. at den høstes bærekraftig. Kolmulen og makrellen lå over 0 tidlig på 2000-tallet, og bestandene ser ut til å være fallende.  Silda har i mange år ligget over 0, men har ligget under 0 de siste årene og har vært høstet bærekraftig. Bestanden er synkende. Nye råd for fiskeriforvaltningsplaner er under utvikling ved ICES.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Årsaker til trendene

Størrelsen på fiskedødeligheten inngår i vurderingene som gjøres når fiskekvoter og høstingsregler skal bestemmes. Hvis en fiskebestand har dårlig utvikling vil fiskeriene få mindre kvoter, og i noen tilfeller også utvidet tids- og områdebegrenset fiskeforbud.

Hva er konsekvensene?

For de fleste kommersielle fiskeartene i Norskehavet har tilstanden og utviklingen vært tilfredsstillende inn til de siste par årene, da det ser ut til å være nedadgående tendens i bestandene av de dominerende pelagiske artene.

Mer om overvåkingen

Vil du vite mer om hvordan overvåkingen skjer, kvalitet og usikkerhet ved dataene osv. kan du lese mer her: